A+
a-
Projekta ‘’Pumpurs’’ īstenošana 2021./2022.m.g.

Aktuāli

06.10.2022

Projekta ‘’Pumpurs’’ īstenošana 2021./2022.m.g.

VSIA ‘’Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums turpina  īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības.

2021./2022.m.g. laikā tika nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem konsultāciju veidā, tika kompensēti transporta izdevumi, bija pieejams ēdināšanas atbalsts,  un kompensēti izdevumi par dienesta viesnīcu.

Izglītojamie pozitīvi novērtēja sniegto atbalstu, jo tas motivēja viņus tālākai izglītības turpināšanai un sekmēja ekonomisko risku mazināšanos.

2021./2022.m.g. gada laikā izglītojamie izmantoja konsultācijas sekojošos mācību priekšmetos:

  • angļu valodas – 242 stundas
  • latviešu valoda – 93 stundas
  • matemātika – 264 stundas
  • krievu valoda – 33 stundas

Psiholoģisko atbalstu, kā arī psihologa konsultācijas sniedza psihologs Sarmīte Bērziņa – 444 stundu apjomā.

Projekta ietvaros 18 izglītojamajiem bija iespēja saņemt arī transporta izdevumu kompensāciju un 39 iespēja saņemt naktsmītnes izdevumu kompensācijas.