A+
a-

Karjeras atbalsts

Aktuālie karjeras atbalsta pasākumi 2020. - 2021. mācību gads

1. Izstāde “Rīga FOOD 2020” – 2020. gads, 9. -12. septembris.

2. Karjeras nedēļa – profesiju dienas – 2020. gads, 26. - 30.oktobris.

3. Tālākizglītības diena – 2020.gads, 29. oktobris.

4. Seminārs vecākiem - "Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā" 2020.gads, 2.- 6. novembris.

5. Seminārs skolotājiem - "Karjeras izglītības atbalsta integrācija mācību procesā" - 2020. gads, 2.- 6. novembris.

6. Ēnu diena – 2021. gads, 10. februāris.

7. Atvērto durvju diena - 2021.gads, 11. marts.

8. Karjeras diena - 2021. gads, 22. aprīlis.

9. Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana - 2019.gads septembris – 2021.gads 30.decembris.

10.Konsultatīva atbalsta sniegšana (t.sk. elektroniskā veidā) 2020.- 2021.mācību gads, atbilstoši grafikam.

11.Piedalīšanās valsts un pašvaldību karjeras atbalsta pasākumos, vispārizglītojošo skolu karjeras atbalsta pasākumos – pastāvīgi.

12 . Citi karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

NODERĪGA INFORMĀCIJA PIRMKURSNIEKIEM - PAR MĀCĪBU UZSĀKŠANU JAUNOS APSTĀKĻOS

PIRMKURSNIEKIEM - PAR MĀCĪBU UZSĀKŠANU JAUNOS APSTĀKĻOS

Uzsākot mācības jaunos apstākļos.

 

Cienījamais 1.kursa izglītojamais (-jamā) !

 

         Uzsākot mācības PIKC Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (turpmāk - tehnikums), Tev būs jāsaskaras ar jauno sociālo vidi un mācību procesa organizāciju, kuras atšķiras no mācību procesa vispārizglītojošajā skolā.

 

          Tehnikumā mācību procesa laikā, izglītojamie apgūst vispārizglītojošus mācību priekšmetus un profesionālos mācību priekšmetus, kā arī apgūst praktiskas iemaņas Latvijas uzņēmumos un iegūst profesiju. Saskaņā ar Izglītības likuma 1.pantu  praktisko iemaņu apgūšanai izglītojamajiem jāiegādājas individuālie mācību līdzekļi – darba apģērbs atbilstoši apgūstamai profesijai. Par darba apģērba iegādi informēs grupas audzinātais.

 

            Pirmā kursa mācību praksi izglītojamie apgūst tehnikumā, bet 2.- 4. kursa mācību praksi izglītojamie apgūst uzņēmumos pie darba devējiem. Ja izglītojamie ir motivēti mācīties un sekmīgi apgūst mācību vielas, viņiem ir iespējas praktizēties uzņēmumos ārvalstīs.

 

           Tehnikums sagatavo speciālistus tūrisma un komerczinību, ēdināšanās, viesmīlības, pārtikas ražošanas, modes, stila un dizaina, kā arī būvniecības profesijās (sk. mājās lapā: www.rtrit.lv).

 

Tavas iespējas mācību laikā:

 

  • iegūt bezmaksas profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos,  saņemt stipendiju, (stipendija tiks izmaksāta, pamatojoties uz sekmēm, mācību stundu apmeklējumu un aktivitātēm tehnikuma sabiedriskajā dzīvē);
  • praktizēties uzņēmumos, piedalīties karjeras atbalsta pasākumos, projektos, konkursos Latvijā un ārvalstīs;
  • saņemt grupas audzinātāja, prakses vadītāja, nodaļu vadītāja informāciju par  mācību un audzināšanas procesa organizāciju tehnikumā, kā arī pedagoga  karjeras konsultanta palīdzību un atbalstu problēmu atrisināšanai;
  • saņemt pedagoga karjeras konsultanta indivduālās un grupas konsultācijas;
  • bezmaksas piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos un līdzdarboties izglītojamo pašpārvaldē;
  • izmantot dienesta viesnīcu par samaksu 14 EUR un 20 centi mēnesī.

 

           Atceries!

 

Adaptācija un iekļaušanas jaunajā kolektīvā tehnikumā vidē noritēs veiksmīgi, ja būsi:

 

  • motivēts mācīties un apgūt profesiju,
  • būsi ieinteresēts iekļauties un darboties jaunajā kolektīvā un attīstīt savu karjeru,
  • ievērosi tehnikuma iekšējās kārtības noteikumus.

 

            Uzsākot mācības tehnikumā, esi atvērts, pārliecināts par sevi, draudzīgs, izpalīdzīgs un gatavs jaunajām pārmaiņām!

 

            Pabeidzot tehnikumu, Tu saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai atestātu par arodizglītību. Pēc profesionālās vidējas izglītības iegūšanas varēsi turpināt izglītību Latvijas un Eiropas valstu koledžās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī paaugstināt profesionalitāti tālākizglītības kursos un semināros, lai veiksmīgi veicinātu savas karjeras attīstību.

 

            Mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai ir trīs mācību korpusi, kuri atrodas: Rīgā, Nīcgales ielā 26 un Marijas ielā 4 un Preiļos, Sporta iela 1.

 

            Dienesta viesnīcas un ēdnīcas atrodas Rīgā, Nīcgales ielā 26 (tālr.67581648), un Preiļos, Andreja Paulāna 2A (tālr.65322865).

 

Papildus informāciju par mācību un audzināšanas procesu Tu vari atrast tehnikuma mājās lapā: www.rtrit.lv; tālr.67575580 vai Preiļos, tālr. 65381291.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma" administrācija

Noderīgi resursi jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras plānošanu

Cienījamie audzēkņi, skolotāji un vecāki!

Zemāk pievienotajā materiālā jūs variet uzzināt sekojošu informāciju saistībā ar karjeras izglītību:

- PIEEJAMĀ LITERATŪRA PAR KARJERU UN KARJERAS IZGLĪTĪBU

- PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM un VECĀKIEM

- INTERNETA RESURSI, KURI SAISTĪTI AR KARJERAS IZGLĪTĪBU

- INFOGRAFIKAS

- VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

- IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

- IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

- CITA KARJERAS INFORMĀCIJA

Materiālu sagatavoja RTRIT MSD nodaļas pedagogs karjeras konsultants.

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNI

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2020. gada SEPTEMBRIS

Karjeras_atbalsta_plans_2020_SEPTEMBRIS.pdf

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2020. gada OKTOBRIS

Karjeras atbalsta plans 2020 OKTOBRIS

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2020. gada NOVEMBRIS

Karjeras_atbalsta_plans_2020_Novembris.pdf

Karjeras izglītības atbalsts izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā

Lai veicinātu izglītojamo karjeras attīstību un tālākizglītību, motivāciju mācīties, apgūt izvēlēto profesiju un kļūt par kvalificētiem speciālistiem, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (turpmāk – tehnikums) ir veikts pasākumu komplekss. 

2019./2020.mācību gadā tehnikumā ir īstenoti 60 karjeras izglītības atbalsta pasākumi: Karjeras diena, Karjeras nedēļa - profesiju dienas, Atvērto durvju diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Lekciju semināru cikls, Meistarklašu cikls, Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, izstādēm un citi pasākumi.

Karjeras atbalsta pasākumi bija daudzveidīgi, izglītojošie un interesanti, gan projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, gan ārpus tā. Pasākumi ietvēra informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai, plānošanai un vadīšanai. Pasākumus novadīja 20 speciālisti profesionāli - darba devēji, psihologi un citi speciālisti, tajos piedalījās 1972 tehnikuma izglītojamie, kā arī 1624 vispārizglītojošo skolu skolēni.

Vairāk par karjeras attīstības pasākumiem lasi ŠEIT.

Paldies pedagogiem, nodaļu vadītājiem un pedagogiem karjeras konsultantiem par karjeras izglītības atbalsta pasākumiem izglītojamo izaugsmes veicināšanai un karjeras attīstībai!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2018./2019.m.g.

Projekta ietvaros ir saturīgi plānots un īstenots karjeras atbalsts izglītojamajiem. Ir organizēti un īstenoti 73 karjeras atbalsta pasākumi: lekcijas – semināri  „Iepazīsti sevi!”, meistarklases, “Gūsti pieredzi”, lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, Karjeras iespēju dienas, ekskursijas  “Pa karjeras pēdām”, kuros tika iesaistīti 1782,  1.- 4.kursa tehnikuma izglītojamie.

Karjeras atbalsta pasākumi tika organizēti sadarbībā ar  Tūrisma un komerczinību, Pārtikas ražošanas, Ēdināšanas, Viesmīlības un Modes, stila un dizaina nodaļu vadītājiem un pedagogiem, darba devējiem, speciālistiem pedagoģijās un psiholoģijas jautājumos un citiem speciālistiem, lai padziļinātu izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju, palīdzētu izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicinātu saskarsmes prasmes, iepazīstinātu izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem karjeras veidošanā.

Projekta īstenošanas gaitā ir organizēti 73  karjeras atbalsta pasākumi:  23 lekcijas - semināri „Iepazīsti sevi”, 23  meistarklases „Gūsti pieredzi”, 15 lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, 7 Karjeras iespēju dienas un 8 mācību ekskursijas - izstādes.

Pasākumus novadīja darba devēji - nozares profesionāļi kopā ar izglītojamajiem: šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds Zommers,  modes māksliniece Sonita Pāvuliņa, uzņēmējs Rolands Jurēvics, uzņēmējs Pēteris Ločmelis, konditorejas un šokolādes meistare Dina Gira, uzņēmējs Martiņš Dzenis, uzņēmējs Guntis Lācis, vīnzinis Jānis Kaļķis,  SIA “AS KURSI” vadītāja Aija Strautmane  un citi speciālisti.

Karjeras atbalsta pasākumu laikā izglītojamie varēja pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām un gūt informāciju par nozares jaunumiem, uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba devēja darba ikdienu, nepieciešamajām profesionālajām īpašībām, par darba devēja prasībām darbiniekiem un darba tirgus attīstības tendencēm. Saņemt informāciju par aktualitātēm tūrismā un modes industrijā, kā arī aktualitātēm ēdināšanas, pārtikas ražošanas un viesmīlības nozarēs un izaugsmes iespējām. Iepazīties ar profesionāļu pieredzi, kā veidot karjeru no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras izglītības vadītāja

Pedagogi karjeras konsultanti