A+
a-

Karjeras atbalsts

Aptaujas rezultātu apkopojums par izglītojamo mācīšanās un karjeras attīstības problēmām 2021./2022. mācību gada

Secinājumi

 •  Informāciju par RTRIT izglītojamie visbiežāk iegūst no apkārtējiem cilvēkiem – draugiem un ģimenes locekļiem.
 • Izglītojamie atzīst, ka ir nozīmīga loma informācijai RTRIT mājas lapā, atvērto durvju dienu pasākumiem un tehnikuma dalībai izstādē «Skola».
 • Izglītojamie vēlas vairāk informācijas saņemt par RTRIT vēsturi, tradīcijām tehnikuma absolventu pieredzi profesijā.
 • Raksturojot savas mācīšanās grūtības, izglītojamie uzsver problēmas, ko rada viņu latviešu valodas vājās zināšanas.
 • Izglītojamie atzīst mācīšanās grūtības tādos priekšmetos kā: latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā (visvairāk), fizikā, ķīmijā, vēsturē, kā arī profesionālajos mācību priekšmetos.
 •  Ne visi izglītojamie pilnībā apmierināti ar prakses norisi,  dažiem ir grūtības atrast prakses vietas.
 • Daudziem izglītojamajiem prakses laikā veicamie uzdevumi ne vienmēr sniedz profesijai nepieciešamo prasmju apguvi, prakse nav apmaksāta.
 • Izglītojamajiem ir grūtības plānot veicamos darbus un koncentrēties uz mācību procesu.
 • Izglītojamajiem trūkst skolotāju individuālas pieejas, neapmierina skolotāju pārāk augstās prasības un uzdoto mājas darbu daudzums.
 • Izglītojamiem ir nepietiekama izpratne par darba tiesiskajām attiecībām.
 • Daudziem izglītojamajiem ir nepietiekamas komunikācijas prasmes, grūti komunicēt ar skolotajiem, bieži vien nevar saprast, ko skolotājas saka, jo diezgan ātri runā, grūti sarunāties (valodas barjera), nav iespējams pajautāt konsultāciju.
 • Daudziem izglītojamajiem mācību laikā daudz stresa, grūti kontrolēt situāciju un saplānot veicamos darbus, mācīties traucē troksnis klasē.
 • Daudziem izglītojamajiem ir grūtības mācīties attālināti, ir nepietiekamas datorprasmes, neprot strādāt ar mykoob un e-pasta lietošanu.
 • Attālināto mācību laikā ir motivācijas trūkums, kā arī pedagogu atbalsta un konsultāciju trūkums.
 • Izglītojamajiem trūkst informācijas par stipendijas piešķiršanas kārtību.
 • Izglītojamajiem trūkst informācijas par un attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtību.
 • Dažiem izglītojamajiem ir vēlēšanās saņemt vairāk informācijas par tālākizglītības iespējām.
 • Ne visi izglītojamie var atrast atbalsta personālu un viņu darba laikus.

Aptaujā piedalījās 983 1. – 4. kursu izglītojamie:

 • Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļas – 379 izglītojamie;
 • Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas – 439 izglītojamie;
 • Modes, stila un dizaina nodaļa - 165 izglītojamie.

Karjeras izglītības vadītāja                                    Faina Lomanova


ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noslēgums

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (turpmāk – tehnikums)  karjeras izglītības attīstības atbalsts pakāpeniski ieņēma savu nozīmīgu vietu mācību un audzināšanas procesā un darbā ar izglītojamo vecākiem. Ir izstrādāta Karjeras attīstības atbalsta programma, Karjeras attīstības atbalsta plāns un Karjeras attīstības atbalsta stratēģija 2021.-2027.gadiem. 

Kopš 2008.gada tehnikumā mērķtiecīgi ir organizēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi, lai pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un palīdzētu izglītojamiem, tajā skaitā potenciāliem izglītojamiem,  attīstīt prasmju kopumu, kas nepieciešams veiksmīgai pārejai uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu. 

Karjeras izglītības attīstības atbalsta sistēmu tehnikumā veido trīs galvenie komponenti: karjeras informācija, karjeras izglītība, karjeras konsultēšana. 

Būtiska nozīme izglītojamo karjeras attīstībā bija ESF projektam Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – projekts), kuru tehnikums veiksmīgi īstenoja no 2017./2018. mācību gada līdz 2021./2022.mācību gada 30.janvārim sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Projekts kalpoja kā palīgs izglītojamiem karjeras vadības prasmju apguvei un veiksmīgas karjeras veidošanai, kā arī karjeras izglītības atbalsta integrēšanai mācību un audzināšanas procesā.

Projekta īstenošanā tika iesaistīti  visi tehnikuma 1.-4.kursu izglītojamie un vairāk nekā 746 viņu karjeras attīstībai nozīmīgas personas: pedagogi karjeras konsultanti, mācību priekšmetu pedagogi un grupu audzinātāji, prakšu vadītāji, nodaļu vadītāji, tehnikuma administrācija, speciālisti pedagoģijas un psiholoģijas jautājumos, 97 darba devēji – profesionāļi, 15 augstskolas, 17 nevalstiskās organizācijas, mākslinieki, zinātnieki un citi speciālisti.

Projekta īstenošanas laikā izglītojamiem klātienē vai attālināti, mērķtiecīgi tika organizēti  874 daudzfunkcionālie informatīvie, izglītojošie un konsultatīvie karjeras izglītības atbalsta pasākumi: meistarklašu cikls “Gūsti pieredzi”, lekciju - semināru cikli “Ceļš uz profesiju”, “Mans veiksmes ceļš”, “Pa karjeras pēdām”, “Gribu labāk saprast sevi”, “Izzini sevi“, praktisko nodarbību cikls, diskusijas, tikšanās ar profesionāļiem, paraugdemonstrējumi, mācību ekskursijas, kā arī organizētas Karjeras dienas, Uzņēmēju dienas, Atvērto durvju dienas, Ēnu dienas, Tālākizglītības dienas un daudzi  citi karjeras izglītības atbalsta pasākumi, kā arī sniegtas 247 karjeras konsultācijas.

Lielu atsaucību guva meistarklases “Gūsti pieredzi” un lekcijas- semināri “Mans veiksmes ceļš”, kurus novadīja darba devēji – profesionāļi: Raimonds Tomsons, Raimonds Zommers, Aleksandrs Pavlovs, Lauris Aleksejevs, Mārtiņš Dzenis, Juris Dukaļskis, Ingrīda Smuškova, Tomass Godiņš, Gita Sniedze, Valters Zirdziņš, Sarmīte Majore, Kristīne Rudzinska, Rolands Jurēvics, Jānis Kaļķis un citi darba devēji.

Ievērojamu interesi guva arī pasākumi, kas sniedza spilgtu veiksmes stāstu piemērus: “Ceļš uz profesiju” - tikšanās ar tehnikuma absolventiem, Prakse.lv lekcijas - semināri “Jaunietis darba tirgū”, tikšanās ar nozares profesionāļiem pasākumu ciklā “Iedvesmas stāsti”, tikšanās ar ēdināšanas uzņēmuma “Baltic Restaurant” īpašnieku Gunti Bredovski, SIA “Karavela” īpašnieku Andri Biti un Latvijas Restorānu biedrības vadītāju Jāni Jenzi.

Izglītojamos iedvesmoja arī dizaineri un speciālisti lekciju-semināru ciklos un meistarklasēs “Modes tendenču prognozes” un “Matu  pieaudzēšana”, “Moderno tehnoloģiju nozīme un ietekme uz veselību”, “Interneta riski un apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā” un daudzi citi.  Izstrādāti informatīvie un metodiskie  materiāli: videoformāta materiāls audzināšanas stundām “Kas ir karjera? Pēdas, kas paliek aiz tevis, Ikdienas soļi karjeras attīstībā”, Portfolio un citi materiāli, kā arī materiālsUzzini vairāk par RTRIT profesijām un to perspektīvām” vispārizglītojošo skolu izglītojamiem un citi.

Karjeras atbalsta pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt izglītojamiem izpētīt savas spējas un prasmes, attīstīt mācību motivāciju un profesionālo izaugsmi, uzzināt vairāk par nozaru darba specifiku, inovatīvajām tehnoloģijām un nozaru perspektīvām, pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām, lai varētu sekmīgi veidot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai un iekļauties darba vidē.

Lai apzinātu izglītojamo mācīšanās un karjeras attīstības problēmas, tika izstrādāta Aptaujas lapa un veikta izglītojamo aptauja. Analīzes rezultātā ir secināts, ka daudzi izglītojamie nav apguvuši novērtēšanas un karjeras plānošanas iemaņas, nav motivēti mācīties un uzlabot sekmes. 1.kursa izglītojamiem ir vājas valsts valodas zināšanas, bieži vien viņi nav spējīgi saprast, ko saka pedagogs, viņiem ir grūtības sazināties (valodas barjera) un apgūt profesiju. Visvairāk izglītojamie saskaras ar problēmām un mācīšanās grūtībām tādos priekšmetos kā: latviešu valoda, svešvalodas, matemātika (visvairāk), fizika, ķīmija, vēsture, kā arī profesionālajos mācību priekšmetos. Izglītojamiem ir grūtības plānot veicamos darbus un koncentrēties mācību procesam.

Ir izglītojamie, kuri nav pilnībā apmierināti ar prakses norisi. Daudziem no viņiem prakses laikā veicamie uzdevumi nesniedz profesijai nepieciešamo prasmju apguvi, dažiem ir grūtības atrast prakses vietu.

Daudziem izglītojamiem ir grūtības mācīties attālināti, mācību laikā ir paaugstināts stresa līmenis, rodas grūtības kontrolēt situāciju un plānot veicamos darbus, ir novērojams motivācijas trūkums, nepietiekamas datorprasmes, pietrūkst prasmju strādāt ar “mykoob” un e-pasta lietošanu, kā arī pedagogu atbalsta un konsultāciju trūkums un citas problēmas.

Projekts deva iespēju arī plašāk popularizēt profesionālās izglītības pievilcību, prezentēt sabiedrībai profesionālo izglītību kā vērtību, veikt tehnikuma prestiža attīstību, mazināt pagātnes stereotipus par profesionālo izglītību un informēt par profesionālās izglītības programmām un karjeras iespējām tehnikumā.

Projekta gaitā tika paplašināta sadarbība ar darba devējiem, valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, lai pilnveidotu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un palīdzētu izglītojamiem, tajā skaitā potenciāliem izglītojamiem  attīstīt tādu prasmju kopumu, kas nepieciešams veiksmīgai karjeras attīstībai.

Projekts noslēdzās, bet darbs izglītojamo karjeras izglītības attīstībā tupinās, nolūkā veicināt izglītojamo karjeras vadības prasmju  attīstību, izglītojamo veidošanu par izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, motivētu, labi kvalificētu un vispusīgi attīstītu personību. 

Kā to pamatoti norāda zinātnieki, tad tieši jaunības posmā aktualizējas personības nobriešanas process. Jauniešiem ir svarīgi apzināties savu karjeras ceļu, kas viņus padara atšķirīgus no citiem. Tādēļ šajā laika posmā par svarīgiem kļūst jautājumi:„Kas es esmu?”, „Ko es gribu?”, „Ko es varu?”. Jauniešiem uz šiem jautājumiem vēl nav atbilžu, tāpēc tie kļūst par vadošiem jautājumiem viņu karjeras izvēles ceļā.

Izglītojamo karjeras vajadzības dažādos vecumposmos ir atšķirīgas. Līdz ar to, ir būtiski, lai pedagoģiskais personāls, kā arī vecāki, apzinātos un izprastu šīs vajadzības, spētu tās pielietot un  integrēt mācību procesā kā karjeras izglītības atbalsta pasākumu kopumu, kurā katrs pilda savu lomu!

Paldies pedagogiem karjeras konsultantiem, izglītojamiem, grupu audzinātājiem, pedagogiem, nodaļu vadītājiem un administrācijai par piedalīšanos karjeras atbalsta pasākumu organizēšanā, projekta īstenošanā un izglītojamo karjeras attīstībā! 


Noderīgi resursi jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras plānošanu

Cienījamie audzēkņi, skolotāji un vecāki!

Zemāk pievienotajā materiālā jūs variet uzzināt sekojošu informāciju saistībā ar karjeras izglītību:

- PIEEJAMĀ LITERATŪRA PAR KARJERU UN KARJERAS IZGLĪTĪBU

- PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM un VECĀKIEM

- INTERNETA RESURSI, KURI SAISTĪTI AR KARJERAS IZGLĪTĪBU

- INFOGRAFIKAS

- VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

- IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

- IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

- CITA KARJERAS INFORMĀCIJA

Materiālu sagatavoja RTRIT MSD nodaļas pedagogs karjeras konsultants.


KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNI

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2022./2023. m.g.

Karjeras_atbalsta_plāns_2022_2023_mac_gad


Karjeras attīstības atbalsta īstenošanas gaita attālināti

Laikā, kad viss norisinās attālināti un ik dienas esam priekšā kādam izaicinājumam, tehnikumā karjeras attīstības atbalsts pakāpeniski ieņem  nozīmīgu vietu mācību procesā, lai palīdzētu izglītojamajiem, tajā skaitā pieaugušajiem un potenciālajiem izglītojamajiem attīstīt  prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai izdarītu atbilstošas izvēles un veiksmīgi turpinātu pāreju uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu.

Šobrīd tehnikumā karjeras attīstības atbalsta pasākumi ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem un vērsti uz personības izaugsmi. Karjeras attīstības atbalsta centrā ir izglītojamā veidošana par izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, kulturālu, motivētu, labi kvalificētu un vispusīgi attīstītu personību.

Šajā mācību gadā ir uzsākta mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta integrēšana mācību procesā un audzināšanās darbā. Lai integrētu karjeras atbalstu mācību saturā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem sagatavoja stundu plānus un novadīja mācību stundas vairākos mācību priekšmetos (vēsture, latviešu valoda, matemātika un ķīmija). Mācību stundu laikā tika demonstrēta citāda pieeja, jo stunda bija dalīta divās savstarpēji saistītās daļās no dažādiem skatu punktiem un tas izglītojamajiem radīja interesi un bija vērojama liela aktivitāte.

             Lai veicinātu karjera attīstības atbalsta integrēšanai audzināšanās darbā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar grupu audzinātājiem turpina vadīt nodarbības grupās par tematiem: „Laika plānošana,” „Karjera un veselība,” „Laika zagļi un to ietekme uz karjeras veidošanu”, “Mana portfolio” un citas aktuālas tēmas. Kā atbalsts grupu audzinātājiem tika izveidota prezentācija „Mērķu izvirzīšana un to sasniegšana” un izveidoti informatīvie un izglītojošie materiāli: „Karjeras vadības pamatprasmes”, „Ģimenes profesiju koks un manas prioritātes karjeras attīstībā”, „Manu vecāku profesijas”, „Manas profesijas nākotnes perspektīvas un izaugsmes iespējas”, „Laika plānošana”, „Kā nopelnīt ar darbu, kas patīk”, “Karjeras vadības prasmes 21. gadsimtā” un citi.

Ir jāatzīmē Preiļu struktūrvienības izglītojamo aktīvo līdzdalību tehnikumā izsludinātā projektā “Veiksmīgas karjeras veidošana”. Šonedēļ Preiļu struktūrvienības 3.-4. kursu izglītojamie tiek aicināti piedalīties lielākajā tiešsaistes pasākumā Latvijā par studiju izvēli: IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2021, ko 25.03.2021. organizē Kalba (starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs, kas veiksmīgi darbojas izglītības tirgū jau vairāk nekā 20 gadus).

Tehnikuma izglītojamie attālināti piedalījās Prakse.lv seminārā „Jaunietis darba tirgū”. Semināra laikā izglītojamajiem tika sniegta informācija par darba iespējām un nepieciešamajām prasmēm, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū.  Aktīvi izglītojamie piedalījās arī tiešsaistes lekcijā „Drošs internets”, kurā lektore stāstīja, kā uzvesties un atrasties sociālajos tīklos, kā rūpēties jau laikus par savu profilu un kā tas var ietekmēt karjeras attīstību nākotnē.

Starp aktualitātēm ir karjeras attīstības atbalsta integrēšana darbā ar izglītojamo vecākiem, sniedzot vecākiem izglītojošo, informatīvo atbalstu karjeras attīstības jautājumos. Šī gada janvārī un februārī attālināti izglītojamo vecākiem tika organizēts lekcija/seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”, kurā piedalījās 114 izglītojamo vecāki, kā arī sniegts informatīvais atbalsts vecākiem 11. marta 2021.gada tehnikuma sanāksmē vecākiem.

Tāpat karjeras attīstības atbalsta nozīmīgums palielinājās turpinot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai veicinātu tehnikumā apgūstamo profesiju popularizēšanu un profesionālās izglītības prestiža popularizēšanu, mazinātu pagātnes stereotipus  par profesionālo izglītību.  Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu  attālināti piedalījās karjeras iespēju dienāPieslēdzies savai karjerai!Tukumā, Engures, Jaunpils novadā  un  Balvu Valsts ģimnāzijas karjeras atbalsta pasākumā.

Galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem izglītojamo vecākiem un atbalsta personālu ir  pedagogs karjeras konsultants. Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sniedza vairāk nekā 50 individuālās konsultācijas izglītojamajiem, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pedagogi karjeras konsultanti

Karjeras izglītības nodaļas vadītāja


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

PIKC "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2017.gada 26.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs                                 Projekta sadarbības partneris 
Valsts izglītības attīstības aģentūra  (VIAA)                PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”                             

Projekta īstenošanas pamats    

2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”


Projekta specifiskais atbalsta mērķis    

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības    

3.DARBĪBA “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”. 

6.DARBĪBA “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa                                Projekta īstenošanas termiņš

Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie               2017.gada decembris – 2022.gada maijs
 

Finansējums  

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gada tiek turpināta karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( turpmāk – projekts) īstenošana.

Projekta īstenošanas laikā ir plānota padziļināta sadarbība ar ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības pakalpojumu, pārtikas ražošanas, tūrisma, modes un stila nozaru darba devējiem un to profesionālajām organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas laikā klātienē vai attālināti darba devēji vadīs meistarklases, paraugdemonstrējumus, profesiju konkursus, lekcijas-seminārus un citus pasākumus. Meistarklašu “Gūsti pieredzi” gaitā darba devēji padziļinās izglītojamo prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā; palīdzes izglītojamajiem pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām; informēs kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešams apgūt papildus.

Lekcijas - semināra “Ceļš uz profesiju” gaitā izglītojamie tiks iepazīstināti ar darba devēju pieredzi un karjeras izaugsmes iespējām; ar darba tirgus jaunākajām tendencēm un profesionālo nozaru perspektīvām; uzzinās kā saskaņot personiskās vajadzības ar profesionālajām un sabiedrības vajadzībām, uzzinās par jaunrades un uzņēmējdarbības iespējām.

Lai attīstītu izglītojamo profesionālās prasmes un palīdzētu kļūt par konkurētspējīgo darba tirgus dalībnieku; veidotu priekšstatu kā mācības tehnikumā ir saistītas ar izglītojamo karjeras attīstību turpmāk, projekta īstenošanas gaitā klātienē tiks organizēta Karjeras nedēļa 2021 un attālināti tiks organizēti: Karjeras diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Informatīva diena un citi pasākumi.

Projekta ietvaros attālināti ir paredzēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi arī vecākiem: Informatīva diena un lekcija - seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu mērķis: informēt vecākus par sadarbības veicināšanu vecāku un bērnu starpā, iepazīstināt ar aptaujās paustiem pusaudžu ieteikumiem vecākiem, sniegt konsultācijas un citi jautājumi.

Projekta laikā organizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam; veicinās izglītojamo mācību motivāciju un izaugsmi un palīdzes veiksmīgāk veidot savu karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.