A+
a-

“21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

Mūsdienās Eiropas ekonomiku virza globalizācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) attīstība un vērtību daudzveidība sabiedrībā.Nākotne kļūst arvien neprognozējamāka visdažādākajās jomās.Skolēniem, kuri šobrīd mācās skolās, vajadzētu iemācīties dzīvot pasaulē, kas pastāvīgi mainās, un nākotnē viņiem jābūt gataviem vēl nebijušai ekonomiskajai, politiskajai, sociālajai un kultūras videi.

21. gadsimta mīkstās prasmes, jeb cilvēciskās iemaņas, kuras globālā organizācija Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības organizācija (OECD) ir atzīmējusi starptautiskajā stratēģiskajā dokumentā “Izglītības un prasmju direktorāts”, ir prioritāra, lai atbalstītu pedagogus, pilnveidojot viņu profesionālās apmācības prasmes programmās un iesaistītās daļās, lai atbalstītu viņus šo prasmju un pamatprasmju apguvē un attīstībā, pamatojoties uz profesionālo izglītību un praktiskajām apmācībām.

Skolotāji strādā ātri mainīgā vidē, ko visprecīzāk var raksturot ar citātu, kas ir plaši izplatīts sociālajos medijos; tajā teikts, ka skolotāji “pašlaik gatavo skolēnus darbam un tehnoloģijām, kas vēl nepastāv, lai atrisinātu problēmas, par kurām mēs pat nezinām, ka tās vēl ir problēmas”.Lai saskartos ar nezināmo, tiek identificēts, ka izglītības procesā ir jāattīsta noteiktas prasmes. Bet kas ir vajadzīgs no skolotājiem? Kā viņi var veicināt prasmju attīstību, par kurām viņi paši mācās tikai no metodiskajiem materiāliem?

Projekta “21st century soft skills for teachers in VET” jeb 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības un praktisko apmācību iestādēs, sagatavot personālu tā, lai viņi būtu gatavi darbam ar tagad nepieciešamajām 21. gadsimta mīkstajām prasmēm nodarbībās kopā ar skolēniem.

Projektā iesaistītie partneri veiks darbu pie apmācības kursu izstrādes profesionālās izglītības skolotājiem, pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti skolotāju, skolēnu un darba devēju vidū par galvenajām apgūstamajām mūsdienu prasmēm.

Projekta aktivitātes ietvers profesionālo izglītības iestāžu pedagogu profesionālo pilnveidii, tādejādi veicinot efektīvu 21. gadsimta maigo prasmju jeb cilvēcisko iemaņu apguvi.

Projekta nosaukums: 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem
Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA202-077561
Projekta koordinators: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
Partneri: FU International Academy Tenerife
ROC van Amsterdam, MBO Airport College
Projekta Ilgums: 01/09/2020 – 31/08/2022

Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsvaru lika uz ERASMUS+ stratēģiskas partnerības projektiem kuru ietvaros paveras iespējas mūsu pedagogiem, kas tad arī pārtop par ieguvumu mūsu jauniešiem tehnikumā.

Projektu komanda padziļinātāk iepazīstināja metodiskās dienas dalībniekus ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu “21. st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 kura mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības un praktisko apmācību iestādēs, sagatavot personālu tā, lai viņi būtu gatavi darbam ar tagad nepieciešamajām 21. gadsimta vispārējām prasmēm nodarbībās kopā ar skolēniem. Artūrs Homins pastāstīja par projekta sākuma stadiju, to kāpēc 21 no 37 vispārējām prasmēm tika iekļauta projekta pētījumā, par svarīgākajām 21. gadsimta vispārējām prasmēm, kas tikai veikts projekta partnervalstīs un citu valstu organizācijās. Dalībnieki tika iepazīstināti arī ar veiktā pētījuma rezultātiem un TOP pieci prasmēm, kuras iegūtas aptaujājot Jauniešus, pedagogus un prakses vietas. Dalībnieki tika uzrunāti aktīvi iesaistīties gaidāmajās aktivitātes, kurās pedagogi tiks apmācīti top 5 prasmju izmantošanā un metodoloģiju iekļaušanā. 


Starptautiskais vebinārs par Soft Skills iekļaušanu profesionālajā izglītībā

Tehnikuma projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne piedalījās Ukrainas izglītības pārvaldes organizētajā starptautiskajā vebinārā par vispārīgo prasmju jeb Soft Skills iekļaušanu profesionālajā izglītībā.

Zane Saukāne iepazīstināja dalībniekus ar tehnikuma izglītības un starptautiskās attīstības darbu un tehnikuma īstenoto projekta “21 gadsimta vispārīgās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 pētījumu.

International Vebinar Soft Skills Presentation


BŪTISKĀKĀS 21. GADSIMTA VISPĀRĪGĀS PRASMES P ROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM

BŪTISKĀKĀS 21. GADSIMTA VISPĀRĪGĀS PRASMES P ROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM

BŪTISKĀKĀS 21. GADSIMTA VISPĀRĪGĀS PRASMES P ROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM


22.09. tehnikuma projektu daļas pārstāvji Zane Saukāne un Artūrs Homins, Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e Project  mācību aktivitātes ietvaros, partnerus no Polijas, Makedonijas, Slovēnijas un Latvijas, iepazīstināja ar RTRIT koordinēto stratēģiskās partnerībās projekta 21st century soft skills for teachers in VET veiktā starptautiskā pētījuma TOP 5 būtiskākajām mīkstajām prasmēm, kurām būtu jāpiemīt profesionālās izglītības skolotājam.

Vairāk par Motiv-e projektu lasi: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/motiv-e-nr2020-1-pl01-ka202-082180/Projekts straujiem soļiem virzās uz priekšu!

Vasaras sākumā projekta komanda tiešsaistē prezentēja projekta pētījuma rezultātus un dalījās ar tālākiem plāniem Erasmus+ projekta ietvaros. Noskaties tiešraides sesijas atkārtojumu angļu valodā un pavisam drīz lasi projekta atskaiti latviešu valodā.


Ko sagaidīt turpmāk?

1. Informatīvais ziņojums valsts valodās
2. Mīksto prasmju vadlīnijas profesionālās izglītības pedagogiem
3. Mīksto prasmju mācību materiāli profesionālās izglītības pedagogiem
4. Visu pieejamo materiālu izmantošana


TOP 5 prasmes

Salīdzinot, kuras no pieprasītākajām mīkstajām prasmēm ir saistītas ar kuru kopu, mēs redzam, ka lielākā daļa prasmju, kas veido TOP 5, tika piešķirtas kopai,  – STARPKULTŪRU PRASMES UN DAUDZVEIDĪBA.

Saziņa, kas ir viena no top 5 prasmēm, ir saistīta ar viszemāk vērtēto prasmju grupu - IKT, komunikāciju un prezentāciju.

Šis sadalījums parāda, ka respondenti ir novērtējuši prasmes pēc to individuālās nozīmes kopumā, nevis saistībā ar konkrētām kopām.


Pieprasītākās mīkstās prasmes no pētījumā iesaistītajām valstīm

Balstoties uz ERASMUS+ projektā veikto starptautisko pētījumu starp Latvijas, Nīderlandes un Kanārijas salu, kā arī, citu ES valstu profesionālajām izglītības iestādēm. Attēlā varat redzēt kuras ir pieprasītākās mīkstās prasmes no pētījumā iesaistītajām valstīm. Sadarbība bija prasme, kas parādījās visos top rezultātos.


Pavisam drīz mūsu tehnikuma mājas lapā pētījuma rezultāti būs pieejami arī Latviešu valodā.


Vai Tu jau zini kuras ir 5 vispieprasītākās mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem?

Vai Tu jau zini kuras ir 5 vispieprasītākās mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem?

Balstoties uz ERASMUS+ projektā veikto starptautisko pētījumu starp Latvijas, Nīderlandes un Kanārijas salu, kā arī, citu ES valstu profesionālajām izglītības iestādēm. Kur anketēšanas veidā PI skolotāji, izglītojamie un arī darba devēji sniedza savu vērtējumu par vispieprasītākajām 21.gs mīkstajām jeb cilvēciskajām prasmēm kuras nepieciešams PI skolotājiem, līdz ar to arī jauniešiem un nozares darbiniekiem.

Nosakot Top 5 prasmes tika ņemts vērā gan prasmju vērtējums, gan prasmju kopu klasifikators. Rūpīgas analīzes rezultātā projekta partneri nolēma izmantot prasmju vērtējumu un koeficientu no kopu klasifikatora punktiem, kā rezultātā-

5 pieprasītākās prasmes ir: iniciatīva, radošā domāšana, inovācija, sadarbība, pašrefleksija.


Pētījuma rezultāti

Pētījums par profesionālās izglītības pedagogiem vissvarīgākajām 21.gadsimta cilvēciskajām prasmēm Latvijā, Nīderlandē un Kanāriju salās, ka arī citviet Eiropā, ir gatavs!

Pētījuma aptaujā kopumā piedalījās 373 respondenti. No tiem 157 ir projekta galvenā mērķauditorija - PII skolotāji, 148 bija PII izglītojamie un 68 respondenti pārstāvēja prakses devējus projekta partneru valstīs.

Pilnu pētījumu Angļu valodā meklē šeit : https://ec.europa.eu/.../projects/eplus-project-details/...

Pavisam drīz mūsu tehnikuma mājas lapā pētījuma rezultāti būs pieejami arī Latviešu valodā.

Erasmus+ programmas projekts “21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561

ENG

In overall 373 respondents participated in the survey. 157 represent the opinion of the main

target audience of the project - VET teachers, 148 were students from VET schools and 68

representatives from companies. In the graphic below you can find the balance in each country.


TOP 5 mīkstās prasmes „21st Century Soft Skills for Teachers in VET” tiešsaistē

Ceturtdien,10.06., plkst. 13;30 aicinām, Jūs, uz projekta „21st Century Soft Skills for Teachers in VET” tiešsaistes tikšanos, lai noskaidrotu TOP 5 21. gs. prasmes, kuras ir nepieciešamas profesionālās izglītības skolotajiem. Projekta ietvaros esam nonākuši pie pirmajiem rezultātiem.

Projekta “21st century soft skills for teachers in VET” jeb „21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem” mērķis ir apmācīt un izglītot skolotājus profesionālās izglītības un praktisko apmācību iestādēs, sagatavot personālu tā, lai viņi būtu gatavi darbam ar tagad nepieciešamajām 21. gadsimta mīkstajām prasmēm nodarbībās kopā ar skolēniem.

Projekta partneriem sadarbojoties, tiks izstrādāts apmācību kurss profesionālās izglītības pedagogiem, balstoties uz iegūtajiem datiem no pētījumiem, kuros iesaistās skolotāji, audzēkņi un darba devēji,, lai noskaidrotu pieprasītākās prasmes.Projekta aktivitātes ietvers profesionālo izglītības pedagogu profesionālo attīstību, lai viņi spētu efektīvi atbalstīt 21. gs. mīksto prasmju apguvi.

Lai skatītos tiešsraidi spied šeit


21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 Projekta video

Kā domā Tu? Vai tradicionālā teorētiskā mācīšana pietiekami sekmīgi sagatavos skolēnus šajai vēl nebijušajai ekonomiskajai, politiskajai, sociālajai un kultūras videi, vai arī, ir pienācis laiks mūsdienu izglītībā koncentrēties uz tā dēvētajām 21. gadsimta prasmēm?

Seko līdz RTRIT projekta “21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561, aktivitātēm projekta lapā @21stcenturysoftskills, izsaki savu viedokli, iegūsti jaunu informāciju un materiālus 21.gs prasmju pilnveidei un ieviešanai mācību procesā


Mums ir svarīgs pedagogu viedoklis par Jums nozīmīgākajām caurviju prasmju grupām

Attālināto un ne vienmēr vieglo darba laiku projektos veltam jauniešiem un pedagogiem - Jūsu profesionālajai attīstībai un pilnveidei par 21gs. caurviju prasmēm ar starptautiskās programmas ERASMUS+ starpniecību.

Šogad Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ir uzņēmies koordinatora lomu nozīmīgā ERASMUS+  stratēģiskās partnerības projektā - 21. gadsimta mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem, jeb "21st century soft skills for teachers in VET”. Jo mums ir svarīgi, ka arī pedagogi pārvalda tās 21.gs kompetences, kuras ir norādītas valsts mēroga projektā "Skola 2030"

Vairāk par projektu ŠEIT. 

Šobrīd mums ir svarīgs Jūsu - pedagogu, jauniešu un prakšu uzņēmumu viedoklis par Jums nozīmīgākajām caurviju prasmju grupām, lai jau pavisam drīz varam piedāvāt Jums šo kompetenču apmācības Tenerifē, vai virtuāli no tās, kā arī, dažādus mācību materiālus brīvai lietošanai.