A+
a-

051

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastuktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes ‘’Infrastuktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai’’ 3.1.1.pasākuma ‘’Profesionālās izglītības infrastuktūra’’ 3.1.1.1. aktivitātes ‘’Mācību aprīkojuma modernizācija un  infrastuktūras uzlabošana un profesionālās izglītības programmu īstenošanai’’ projektu:

 ‘’Mācību korpusa infrastruktūras renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai’’
(Vienošanās Nr.2010/0178/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/060)

Projekta mērķis - „Mācību korpusa infrastruktūras uzlabošana, lai sekmētu profesionālās izglītības  kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām”.

Projekta plānotās aktivitātes.

1. Infrastruktūras renovācijas un rekonstrukcijas darbi:

1.1.Lietišķās informātikas mācību kabineta ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija.

1.2. Lietišķās informātikas mācību kabinetu ar palīgtelpām izveide.

1.3. Ķīmijas mācību kabinetu ar palīgtelpām izveide.

1.4. Fizikas mācību kabineta ar palīgtelpām renovācija rekonstrukcija.

1.5. Matemātikas mācību kabinetu ar palīgtelpām izveide.

1.6. Bibliotēkas ar palīgtelpām renovācija un rekonstrukcija.

1.7. Mācību telpu pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionālajiem traucējumiem.

2. Mācību iekārtu un aprīkojuma iegāde, tajā skaitā informācijas komunikāciju tehnoloģiju iegāde:

2.1. Lietišķās informātikas mācību kabinetu ar palīgtelpām modernizācijai.

2.2. Ķīmijas mācību kabinetu ar palīgtelpām modernizācijai.

2.3. Fizikas mācību kabineta ar palīgtelpām modernizācijai.

2.4. Matemātikas mācību kabinetu ar palīgtelpām modernizācijai.

2.5. Bibliotēkas ar palīgtelpām modernizācijai.

Modernā, mūsdienu prasībām atbilstošā materiāli tehniskā bāze un modernizētais aprīkojums, piesaistot Rīgas tūrisma un tirdzniecības skolu un Rīgas Purvciema amatu skolu, ļaus īstenot profesionālās izglītības programmas viesmīlības un tūrisma pakalpojumu nozarēs, ilgtermiņā nodrošinās augsti estētisku vidi, un profesionālās izglītības pieejamību Latvijas un Eiropas savienības valstu izglītojamajiem, kā arī sekmēs resursu efektīvāku izmantošanu.

Projekta īstenošanas vieta: Valsts SIA „ Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, Rīga, Nīcgales iela 26, LV-1035.

Projekta īstenošanas ilgums – 30 mēneši.

ATSKAITES

03 Atskaite

Atskaite_03.docx

04 Atskaite

Atskaite_04.docx

05 Atskaite

Atskaite_05.docx

06 Atskaite

Atskaite_06.docx

11 Atskaite

Atskaite_11.docx

15 Atskaite

Atskaite_15.docx

16 Atskaite

Atskaite_16.docx

17 Atskaite

Atskaite_17.docx

18 Atskaite

Atskaite_18.docx

19 Atskaite

Atskaite_19.docx