A+
a-

Normatīvie dokumenti izglītojamiem

RTRIT Personu uzņemšanas noteikumi valsts budžeta finansētās izglītības programmās 22./23. m.g.

RTRIT Personu uzņemšanas noteikumi valsts budžeta finansētās izglītības programmās 22./23. m.g.

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem

Iekšējās_kārtības_noteikumi_izglītojamajiem_1-4-102_13092017.pdf

Kārtība par rīcību, ja izglītības iestādē tiek konstatēta vardarbība

Kārtība_par_rīcību_kad_konstatēta_vardarbība_Not_20_01_2021_Nr1_4_7

RTRIT Iekšējās kārtības noteikumi praktisko darbu vadītājiem, skolotājiem, izglītojamajiem mācību darbnīcās

Iekšējās_kārtibas_noteikumi_praktisko_darbu_vadītājiem_skolotājiem_izglītojamajiem_mācību_darbnīcās_1-4-17_04122020.pdf

RTRIT Darba drošības instrukcija mācību kabinetos

Darba_drošības_instrukcija_mācību_kabinetos_1-4-18_18102018.pdf

RTRIT Drošības noteikumi mācību ārpusklases organizētajos pasākumos

Drošības_noteikumi_mācību_ārpusklases_organizētajos_pasākumos_1-4-33-9_14092017.pdf

RTRIT Drošības noteikumi sporta sacensībās un sporta pasākumos izglītojamajiem

Drošības_noteikumi_sporta_sacensībās_un_pasākumos_izglītojamajiem_1-4-113_12102017.pdf

RTRIT Prakses un darba vidē balstītu mācību organizēšanas noteikumi

Prakses_darba_vidē_balstītu_mācību_organizēšanas_noteikumi_1-4-15_04122020.pdf

RTRIT Drošības noteikumi sporta sacensībās un sporta pasākumos skolotājiem

Drošības_noteikumi_sporta_sacensībās_un_pasākumos_skolotājiem_1-4-110_1210217.pdf

RTRIT Diagnosticējošo pārbaudes darbu organizēšanas kārtība

Diagnosticējošo_pārbaudes_darbu_organizēšanas_kārtības_1-4-19_15122019.pdf

RTRIT Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Izglitojamo_sasniegumu_vertesanas_noteikumi_2021_1_10_1_4_15

RTRIT Stipendiju piešķiršanas nolikums

Stipendiju_piešķiršanas_nolikums_1-4-2_25082021.pdf

RTRIT Skaidrojums stipendiju piešķiršanai

Skaidrojums_stipendiju_piešķiršanai_1-4-2_12012021.pdf

RTRIT Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuālā_mācību_plāna_akademiskā_atvaļinājuma_piešķiršanas_noteikumi_1-4-21_18102018.pdf

RTRIT Noteikumi izglītojamo un neseno absolventu atlases kārtībai dalībai mobilitātēs

Noteikumi_izglītojamo_neseno_absolventu_atlases_kārtībai_dalībai_mobilitātēs_1-4-11_01092022.pdf

RTRIT Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

RTRIT Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi Nr.1.4./10

Dienesta viesnīcas līgums

Dienesta viesnīcas līgums

RTRIT Dienesta viesnīcas reglaments

Dienesta_viesnīcas_reglaments_1-4-100_13092017.pdf

RTRIT Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Bibliotēkas_lietošanas_noteikumi_1-4-14_18102018.pdf

RTRIT Izglītojamo pašpārvaldes reglaments

Izglītojamo_pašpārvaldes_reglaments_1-4-22_18102018.pdf

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi

Personas datu aizsardzības noteikumi