A+
a-

Karjeras aptaujas rezultāti

2022/2023. M.G. IZGLĪTOJAMO APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS KARJERAS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS UN ATBALSTA JAUTĀJUMOS

Aptaujā piedalījās 989 izglītojamie no 1. - 4. kursa, sadaloties pa nodaļām:

 • Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļa: 437 izglītojamie.
 • Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļa: 378 izglītojamie.
 • Modes, stila un dizaina nodaļa: 174 izglītojamie.

Aptaujas apkopojumā tiek iekļauti tikai būtiskākie rādītāji un izglītojamo viedokļi.


Aptaujas rezultātu atspoguļojums:

Informācijas avoti: Izglītojamie pirms uzsākt mācības tehnikumā ieguvuši informāciju par RTRIT no:

 • Draugiem un ģimenes locekļiem. (83%)
 • Izglītojamie uzskata, ka RTRIT sociālo tīklu vietnes (Instagram, TikTok un Facebook.com (93%)), atvērto durvju dienu pasākumi (78%) un tehnikuma dalība novadu karjeras dienās (68%) ir svarīgi informācijas avoti jauniešiem. 
 • Viszemāk kā informācijas avots tiek novērtēts tehnikuma dalība izstādēs “Skola”(3%), “Skills Latvia”(6%) un “Riga Food”(1%)

Interese par tehnikuma sniegtajām iespējām:

 • 63% Izglītojamo izteikuši vēlmi saņemt vairāk informācijas par iespēju piedalīties nacionālā mēroga un starptautiskajos projektos klātienes pasākumos un audzināšanas stundās,
 • 58% par prakses iespējām uzņēmumos ar kuriem tehnikums sadarbojas
 • 55% par iespēju piedalīties profesiju konkursos valsts un starptautiskā līmenī, 54% savas karjeras iespēju plānošanu,
 • 51% par stipendiju piešķiršanas kārtību,
 • 49% par tehnikuma absolventu pieredzi profesijā.

Mācīšanās vai organizatoriskās grūtības:

No sniegtajām atbildēm izriet, ka izglītojamie ir saskārušies ar dažādām grūtībām un problēmām izglītības iestādē. Visbiežāk minētās grūtības ietver:

 • 87% Grūtības komunicēt, valodas barjeras dēļ: Valodas barjeras var radīt problēmas komunikācijā ar kursabiedriem vai skolotājiem, it īpaši, ja  izglītojamie saziņai izmanto dažādas valodas, vai izglītojamajiem ir vājas valsts valodās zināšanas.
 • 83% Grūtības ar brīvā laika plānošanu: Varētu būt saistītas ar mācību un ārpusskolas aktivitāšu saskaņošanu.
 • 80% Neskaidrs atlases process dalībai profesiju konkursos: Iespējams informācijas trūkums par kartību kādā izglītojamie tiek izvēlēti dalībai tehnikuma, valsts vai Eiropas mēroga konkursiem.
 • 78% Neskaidri atlases noteikumi dalībai ERASMUS+ mobilitātēs: Nepieciešams uzlabot informācijas nodošanu izglītojamajiem par Erasmus+ mobilitātēm, pieteikšanās kārtību, atlases noteikumiem (tajā skaitā nepieciešamo pozitīvo audzinātāja rekomendāciju) un atlases norises gaitu. 61% Grūti orientēties stundu sarakstā: izglītojamie norāda, ka dažkārt ir grūti laicīgi plānot personīgās un profesionālās darbības stundu plāna biežās mainības un publicēšanas laika dēļ.
 • 58% Grūtības ar iedzīvošanos dienesta viesnīcā: Šis jautājums attiecas uz izglītojamajiem, kuriem uzturas dienesta viesnīcā, un var būt grūtības pielāgoties jaunajiem apstākļiem.
 • 52% Grūti orientēties tehnikuma telpās: Izglītojamie var saskarties ar grūtībām orientēties un pārvietoties tehnikuma telpās, īpaši, ja tehnikumam parādās jaunas mācību telpas vai korpusi.
 • 49% Nezin, kur meklēt palīdzību konflikta gadījumā vai sarežģītās situācijās: Izglītojamie norāda, ka dažkārt var būt problēmas atrast atbalstu vai risinājumus konflikta vai sarežģītu situāciju gadījumā.

Prakse uzņēmumā (problēmsituācijas):

 • 48% izglītojamo aptaujā norāda, ka ir grūtības atrast prakses vietas apgūstamajā nozarē.
 • 42% uzsvēruši, ka ne vienmēr tehnikumā sniegtās prasmes, tajā skaitā bieži tiek uzsvērtas digitālās prasmes, sakrīt ar prasmēm kuras pieprasa uzņēmums. 82% respondenti izsaka vēlēšanos, lai prakses uzņēmumā būtu apmaksātas.

Tehnikuma absolventu (2022/2023 m.g.) tālākizglītības un karjeras plāni:

 • Balstoties uz absolventu sniegto informāciju 21,41% jauniešu turpina izglītību apgūtajā vai kādā citā specialitātē.
 • 44,72% absolventu plāno strādāt iegūtajā profesijā.

Attālinātās mācības:

 • 84% izglītojamo norāda, ka labprāt vēlētos vismaz 1 dienu nedēļā mācīties attālināti.

Informācija par stipendijām un tālākizglītību:

 • 51% Izglītojamo norāda, ka trūkst informācijas par stipendijas piešķiršanas kārtību.
 • 55% Nav informēti par tālākizglītības iespējām savā profesijā.

Informācijas iegūšanas un aprites kanāli:

Tehnikuma jaunumu un aktualitāšu iegūšanai izglītojamie norāda sekojošas opcijas:

 • 89% Socialie tīkli: Instagram, Facebook (Vēlētos lielāku aktivitāti TikTok kontā)
 • 81% Tehnikuma resursi un informācijas avoti: Skolas mājas lapā www.rtrit.lv, Tehnikumā izvietotie informāciju stendi (Izteikta 94% respondentu vēlme vairāk informācijas izvietot digitālajos stendos un formā)
 • 74% Komunikācijas procesā no grupas biedriem (67%) un no skolotājiem (72%) 30% Skolas e-pasta sistēma
 • 27% sistēma “Mykoob”

Izglītojamo elektronisko aptauju veica un iegūto datu apkopojumu izpildīja Karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins (Arturs.Homins@rtrit.lv)


Aptaujas rezultātu apkopojums par izglītojamo mācīšanās un karjeras attīstības problēmām 2021./2022. mācību gada

Secinājumi

 •  Informāciju par RTRIT izglītojamie visbiežāk iegūst no apkārtējiem cilvēkiem – draugiem un ģimenes locekļiem.
 • Izglītojamie atzīst, ka ir nozīmīga loma informācijai RTRIT mājas lapā, atvērto durvju dienu pasākumiem un tehnikuma dalībai izstādē «Skola».
 • Izglītojamie vēlas vairāk informācijas saņemt par RTRIT vēsturi, tradīcijām tehnikuma absolventu pieredzi profesijā.
 • Raksturojot savas mācīšanās grūtības, izglītojamie uzsver problēmas, ko rada viņu latviešu valodas vājās zināšanas.
 • Izglītojamie atzīst mācīšanās grūtības tādos priekšmetos kā: latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā (visvairāk), fizikā, ķīmijā, vēsturē, kā arī profesionālajos mācību priekšmetos.
 •  Ne visi izglītojamie pilnībā apmierināti ar prakses norisi,  dažiem ir grūtības atrast prakses vietas.
 • Daudziem izglītojamajiem prakses laikā veicamie uzdevumi ne vienmēr sniedz profesijai nepieciešamo prasmju apguvi, prakse nav apmaksāta.
 • Izglītojamajiem ir grūtības plānot veicamos darbus un koncentrēties uz mācību procesu.
 • Izglītojamajiem trūkst skolotāju individuālas pieejas, neapmierina skolotāju pārāk augstās prasības un uzdoto mājas darbu daudzums.
 • Izglītojamiem ir nepietiekama izpratne par darba tiesiskajām attiecībām.
 • Daudziem izglītojamajiem ir nepietiekamas komunikācijas prasmes, grūti komunicēt ar skolotajiem, bieži vien nevar saprast, ko skolotājas saka, jo diezgan ātri runā, grūti sarunāties (valodas barjera), nav iespējams pajautāt konsultāciju.
 • Daudziem izglītojamajiem mācību laikā daudz stresa, grūti kontrolēt situāciju un saplānot veicamos darbus, mācīties traucē troksnis klasē.
 • Daudziem izglītojamajiem ir grūtības mācīties attālināti, ir nepietiekamas datorprasmes, neprot strādāt ar mykoob un e-pasta lietošanu.
 • Attālināto mācību laikā ir motivācijas trūkums, kā arī pedagogu atbalsta un konsultāciju trūkums.
 • Izglītojamajiem trūkst informācijas par stipendijas piešķiršanas kārtību.
 • Izglītojamajiem trūkst informācijas par un attālinātā mācību procesa organizēšanas kārtību.
 • Dažiem izglītojamajiem ir vēlēšanās saņemt vairāk informācijas par tālākizglītības iespējām.
 • Ne visi izglītojamie var atrast atbalsta personālu un viņu darba laikus.

Aptaujā piedalījās 983 1. – 4. kursu izglītojamie:

 • Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļas – 379 izglītojamie;
 • Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas – 439 izglītojamie;
 • Modes, stila un dizaina nodaļa - 165 izglītojamie.

Karjeras izglītības vadītāja                                    Faina Lomanova