A+
a-

ERASMUS+

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.

Pēc mērķa un būtības iespējami divi stratēģisko partnerību projekti:

· Inovāciju atbalsta projekti

Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu.

· Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti

Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”.

Inovāciju atbalsta un labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektus var īstenot skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoros.


Stratēģiskās partnerības (KA2) (decentralizēta)

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.


ERASMUS+

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums īstenotie Erasmus+ mobilitātes projekti ik gadu paver plašas iespējas Eiropas un EEZ valstīs.

Audzēkņiem:

  • 100+ audzēkņi
  • Vairāk nekā 40 galamērķi
  • Mobilitāšu ilgums: 2 nedēļas; 3 nedēļas; 4 nedēļas; 5 nedēļas; 4 mēneši; 5 mēneši

- Par aktuālajām iespējām pieteikties dalībai projektā skaties ŠEIT:

Personālam:

  •  Dalīšanās pieredzē - stundu un meistarklašu vadīšana
  •  Pieredzes gūšana – darba ēnošana, mācības un kursi
  • Par aktuālajām iespējām pieteikties dalībai projektā seko līdzi informācijai e-pastā

Erasmus+ kontaktpersona:

Zane Saukāne, projektu daļas vadītājas vietniece zane.saukane@rtrit.lv; tālrunis 67795526


Erasmus+ Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes harta

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta tika piešķirta 2016.gadā. Mobilitātes harta tiek piešķirta izglītības iestādēm, kuras veiksmīgi un droši īsteno prakšu un mobilitātes projektus saviem audzēkņiem un apņemas to darīt arī turpmāk. Harta apliecina, ka tehnikums vienmēr turpina attīstīties un pilnveidoties, lai audzēkņiem nodrošinātu kvalitatīvu un drošu iespēju iziet praksi ārzemēs, saņemt vērtīgu un neaizmirstamu pieredzi, papildināt profesionālās zināšanas un attīstīt valodas prasmes.

PIA hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku - līdz 2020. gadam.

Vairāk informācijas šeit: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/prof_izgl_mob_harta_level/