A+
a-

“Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276

“Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276

2019./2020. mācību gadā RTRIT īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu profesionālās izglītības sektorā “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276. Projekts "Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2016.-2020. gadam un PI mobilitātes hartā aprakstītajiem starptautiskās attīstības un mobilitātes plāniem. Projektā uzsvars ir likts uz mācību un prakses vērtēšanu pēc ECVET principiem un iegūto mācību rezultātu atzīšanu RTRIT.

Ar Erasmus+ projektiem RTRIT veiksmīgi ir īstenojis sadarbību ar izglītības iestādēm ES mērogā, stiprinot starptautisko dimensiju PI, savu atpazīstamību un kapacitāti darboties starptautiskā līmenī. Partnerattiecību pilnveidošana ir viens no starptautiskās attīstības nepārtrauktajiem uzdevumiem. Arī šajā projektā tiek iesaistīti jauni partneri, sadarbība ar kuriem ir aizsākusies citos projektos un sadarbības pasākumos.

Projektā tiks īstenotas arī mobilitātes, kas ir īpaši veidotas šo problēmu risināšanai. Projektā plānots īstenot mobilitātes, kurām ir ievērojama loma RTRIT starptautiskās attīstības kontekstā, un kuras ir aprakstītas RTRIT Stratēģijā:

 • Erasmus+ PRO 3. un 4. kursu audzēkņiem mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai. Skolas ir savstarpēji vienojušās par īstenojamās mobilitātes programmas saturu un kvalitātes prasībām, un ir kopīgi izstrādāta prakšu vērtēšana ēdināšanas, viesmīlības un tūrisma praksēm pēc ECVET principiem. Šī projekta ietvaros īstenotās mobilitātes tiks vērtētas pēc jaunizstrādātās sistēmas.
 • mobilitātes mācību un prakses programmas īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās. Mobilitātes Dānijā un Igaunijā jau tiek īstenotas, kā moduļa programmas apgūšana un mācību sasniegumi tiek vērtēti pēc ECVET. Papildus tam, projektā plānotās 4 nedēļu mobilitātes Kauņas, Viļņas un Mariboras skolās tiks īstenotas kā moduļu programmas un tiks vērtētas pēc ECVET principiem.
 • 2 nedēļu ilgas mobilitātes izglītojamajiem, kuri saskaras ar mācīšanās grūtībām, kuriem trūkst mācību motivācijas, vai kuri ir uz sliekšņa, lai tiktu izslēgti no mācību procesa vai to pamestu. Mobilitāšu programmas tiek izstrādātas un īstenotas kopīgi ar Kauņas un Tartu skolām, un ir vērstas uz personības pilnveidošanu, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību un mācību motivācijas paaugstināšanu. Šīm mobilitātēm ir paredzētas pavadošās personas, kuras gan praktiski, gan morāli atbalsta izglītojamos.
 • Pedagogu un darbinieku mobilitātes, vērtas uz profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā
 • Savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mērogā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanu

Kopumā projekts sniegs iespēju 112 audzēkņiem un 15 darbiniekiem pilnveidot savas prasmes 20 dažādās Eiropas valstīs, 38 dažādās mācību iestādēs.


Virtuālā mobilitāte - “Food and lifestyle”

Mūsu tehnikuma profesionālās izglītības pedagogi aktīvi pilnveido savas prasmes virtuāli virtuālā veidā kopā ar ERASMUS+ projektu “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā”.

Piecas dienas, laikā no 7.- 16. aprīlim, četri RTRIT profesionālās izglītības pedagogi piedalījās Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276 aktivitātē, personāla apmācības ārzemēs, kas norisinājās virtuālā vidē, sadarbībā ar Zealand Business College, Dānijā.

Virtuālā mobilitāte “Food and lifestyle” sevī ietvēra tādu tēmu apguvi un papildināšanu pārstāvētajiem pedagogiem kā:

 • UN goals for environmental sustainability
 • Health & Nutrition
 • Lifestyle illness ( Heart-Diabetes & cancer)
 • Diets to prevent the diseases.
 • 10 advices about your daily diet.
 • Types of Vegetarians
 • Other Eating habits/diets.

Pedagogu macīšanās mobilitāte

Nepārtraukta pedagogu profesionālā pilnveide ar ERASMUS+ programmas projektu atbalstu ir tehnikuma neatņemams izglītības kvalitātes stiprinātājs, it sevišķi, ja tas tiek veikts starptautiskā mērogā.

Mūsu tehnikuma profesionālās izglītības un skolu sektora pedagogi no 10.05.2021. - 14.05.2021. aizvadīja aizraujošu mācību mobilitāti, kuras laikā, tiešsaistē, caur izglītības iestādes e-mācību vidi, virtuālās mobilitātes formā, vadīja mācību nodarbības kolēģiem , Viļņā, profesionālajā mācību centrā Zirmunai.

Kolēģi Lietuvā atzinīgi vērtē iegūtas prasmes un pieredzi, kas aizgūta no mūsu tehnikuma dažādu jomu un priekšmetu skolotājiem, virtuālās mobilitātes laikā.

Pedagogu macīšanās mobilitāte (Teaching/ trainning assignment) virtuālā vidē sniedza iespēju tehnikuma pedagogiem, caur tādiem priekšmetiem kā:  Latviešu valoda un kultūrvesture, Inovācijas HoReCa un tūrisma sektorā, Viesu apkalpošanas tendences un atspirdzinošo dzerienu pasniegšana, kā arī, kulinarijas māksla, ne tikai dalīties savās zināšanās un iepazīstināt kaimiņvalsts pedagogus ar Latviju un mūsu viesmīlību, bet arī Lietuvas Zirmunai centra pedagogiem, caur virtuālo vidi, papildinat savas zināšanas par izmantojamajiem rīkiem virtuālās un tiešsaistes izglītībības nodrošināšanu, dažādu spēļu elementu iekļaušanu mācību metodoloģijā, mīksto prasmju jeb soft skills izmantošanu, kā arī, uzlabot digitālo mācību prasmi, kopumā, lai veicinātu Profesionālās izglītības pievilcīgumu un veidotu saistošu divpusēju skolotāju sadarbību.

Šajā pat laikā, izglītības iestādes projektu daļas pārstāve piedalījās plānotā vizītē, kas norisinājās Erasmus+ programmas projekta ietvaros ar mērķi plānot abu organizāciju nākotnes sadarbību starptautiskā līmenī īstenojot ERASMUS+ PRO mobilitātes skolēniem, abu skolu jaunieši dodoties uz Lietuvu vai Latviju pavadītu vairāk kā 3 mēnešus (līdz 6 mēnešiem) Erasmus + mobilitātē, gūstot neaizmirstamu profesionālo pieredzi un paplašinot savas vērtības un kultūras dažādību.