A+
a-

GastroWaste Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309

Projekta "GastroWaste" galvenais mērķis ir rast praktiskus risinājumus gastronomijā, atkritumu tālākai izmantošanai.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projektā ir paredzēts:

- iegūt zināšanas un veidot mācību materiālus, kas saistīti ar gatavošanas procesā radušos atkritumu izmantošanu

- iepazīties ar noteikumiem un esošiem un risinājumiem gastronomijas atkritumu nodošanā vai realizācijā

- dalīties līdzšinējā pieredzē atkritumu tālākās izmantošanas jomā

Projekta ietvaros plānoti šādi rezultāti:

- pētījums ēdināšanas nozarē par gastronomijā radīto atkritumu apsaimniekošanu

- izmēģinājuma mācību programmas par ēdienu gatavošanas procesā radušos atkritumu tālāko izmantošanu

- rokasgrāmata, kurā iekļauti mācību materiāli un ieteikumi, kā samazināt atkritumu daudzumu gastronomijā

Projekta nosaukums: GastroWaste

Projekta numurs: 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309

Projekta koordinators: Complex of General and Vocational Schools in Mońki (ZSOiZ in Mońki) Polija

Projekta partneri: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Latvija un EUROPEAN EDUCATION PROJECTS SL (Educa), Valencija, Spānija

Projekta īstenošanas laiks: 01/12/2022 - 30/11/2024


Projekta sanāksme Rīgā

28. maijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notika projekta GastroWaste starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no dažādām partnerorganizācijām: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, EUROPEAN EDUCATION PROJECTS no Spānijas un Complex of General and Vocational Schools in Mońki no Polijas.

Sanāksmes laikā tika apspriesti dalībnieku saņemtie vērtējumi par projektu un mācību aktivitātēm, kā arī novērtēta projekta rezultātu kvalitāte. Šie vērtējumi sniedza ieskatu projektā iesaistīto organizāciju pieredzē un deva iespēju uzlabot turpmākās darbības.

Tika organizēta arī praktiskā nodarbība, kuru vadīja skolotāja Inese Bedeice. Nodarbības tēma bija vietējo un sezonālo izejvielu izmantošana un bezatkritumu pieeja ēdienu gatavošanas nodarbībās skolā. Dalībnieki guva gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskus ieteikumus, kā efektīvi izmantot pieejamos resursus un samazināt atkritumu daudzumu, kas ir būtiski ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai.

Papildus tam, sanāksmes laikā tika saplānoti projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, lai nodrošinātu, ka sasniegtie rezultāti un labās prakses piemēri tiek nodoti plašākai auditorijai. Tika izstrādāts plāns, kā informēt sabiedrību un iesaistītās puses par projekta gaitu un sasniegumiem.

Sanāksme bija veiksmīga, un dalībnieki bija apmierināti ar gūtajiem rezultātiem un jaunajām zināšanām. Projekta komanda turpinās strādāt pie uzdevumu izpildes un mērķu sasniegšanas, lai veicinātu ilgtspējīgu pārtikas resursu izmantošanu izglītības iestādēs.

https://www.rtrit.lv/aktuali/news/starptautiska-vadibas-sanaksme-polija/

4. aprīlī partnerorganizācijā ZSOiZ Moņki, Polijā, notika starptautiskā vadības sanāksme, kurā piedalījās Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne. Sanāksmes dalībnieki pulcējās, lai apspriestu projekta īstenošanas gaitu un sasniegtos rezultātus.

Sanāksmes laikā tika padziļināti analizēti līdz šim paveiktie darbi un sasniegumi, kas ļāva izvērtēt projekta attīstību un identificēt veiksmīgākās pieejas Kā arī tika organizēta praktiskā darbnīca, kurā tika demonstrēta labās prakses ieviešana pārtikas atlikumu izmantošanā un bezatkritumu pieejā mācību virtuvē skolā. Šī darbnīca ne tikai sniedza teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskus padomus un ieteikumus, kurus dalībnieki varēs ieviest savās mācību iestādēs.

Pēc darbnīcas dalībnieki apsprieda turpmākos soļus projekta īstenošanā. Tika noteikti konkrēti uzdevumi un aktivitātes, kas jāveic nākamajos projekta posmos, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Tāpat tika aktualizēts kalendārais plāns, lai visi iesaistītie būtu informēti par svarīgākajiem termiņiem un gaidāmajām aktivitātēm.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra sadarbības nozīmīgumu un vienojās turpināt ciešu komunikāciju, lai dalītos ar pieredzi un nodrošinātu projekta veiksmīgu attīstību. Tika izteikta apņemšanās turpināt darbu pie inovatīvu risinājumu meklēšanas, kas veicinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu pieeju pārtikas izmantošanā izglītības iestādēs.

Seminārs "Zaļā domāšana un dzīvesveids profesionālajā darbībā"

30.novembrī notika profesionālās pilnveides seminārs "Zaļā domāšana un dzīvesveids profesionālajā darbībā", kura laikā RTRIT pedagogi dalījās ar zināšanām, kas iegūtas piedaloties mācību aktivitātē Spānijā, projekta GastroWaste Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309 ietvaros.

Inese Bedeice un Ligita Šefere sagatavoja ēdienus, izmantojot visus pārtikas produktus, lai parādītu, ka ikdienas gatavošanas procesā ir iespējams pielietot bezatkritumu gatavošanas principus.

Šajā seminārā tika uzsvērta ne tikai gastronomijas mākslas un ēdienu gatavošanas prasmes, bet arī bezatkritumu gatavošanas pieejas nozīmīgums ēdināšanas nozarē. Laila Vilmane īpaši izcēla redzējumu par ilgtspējību pārtikas nozarē, uzsverot, cik svarīgi ir integrēt šo ilgtspējīgo pieeju profesionālajā darbībā un uzsvērt tās pozitīvo ietekmi gan uz vidi, gan uz sabiedrību kopumā!

GastroWaste 1. mācību aktivitāte Spānijā, Valencijā

No 13. līdz 18. novembra norisinās starptautiskā GastroWaste mācību aktivitāte Spānijā, Valencijā. Šajā aktivitātē piedalās piecas tehnikuma profesionālās izglītības skolotājas ēdināšanas jomā – Inese Bedeice, Ligita Šefere, Laila Vilmane, Santa Rūja un Ināra Liepiņa, papildinot savas zināšanas pilnvērtīgā izejvielu izmantošanā, mazinot pārtikas atkritumu daudzumu. 

Mācību aktivitātes mērķis ir sniegt zināšanas par ilgtspējīgu pārtiku, klimata pārmaiņām un palielināt informētību par šiem jēdzieniem, kā arī iedvesmot dalībniekus izmantot šīs zināšanas ikdienā un dalīties ar tām. 

Mācību aktivitātes laikā dalībnieki ne tikai iegūs teorētiskas zināšanas un dalīsies ar savām prasmēm, bet arī mācīsies par ilgtspējīgu virtuvi, kuras pamatā ir sezonālu pārtikas produktu izmantošana, kas prasa minimālu transportēšanu un pārtikas produktu atlikumu atkārtotu izmantošanu. Mācību dalībnieki apmeklēs vietējo lauksaimniecību, lai uzzinātu par ilgtspējīgas lauksaimniecības modeli.

Visi dalībnieki aktīvi iesaistās mācībās, kopīgi radot inovatīvas idejas, izmantojot praktiskas metodes, lai veicinātu radošumu un līdzdalību.

Atgriežoties tehnikuma skolotājas organizēs  POP-UP restorānu un dalīsies zināšanās ar citu skolu skolotājiem par bezatkritumu pieeju ēdināšanas izglītībā.


Trešā projekta sanāksme

Šonedēļ, Spānijas pilsētā Valensijā noritēja projekta GastroWaste vadības sanāksme. Sanāksmē piedalījās projekta izstrādes komanda no Complex of General and Vocational Schools in Mońki (ZSOiZ in Mońki) un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, kā arī no EducaProjects. Tehnikumu projektā pārstāv Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un Metodiskā centra vadītāja Solvita Siliņa.

Tikšanās laikā tika sastādīta mācību programma, kas paredzēta abu skolu skolotājiem. Mācībās tiks iekļautas tādas tēmas, kā ekoloģija, ilgtspēja, bezatkritumu pieeja. Mācību laikā skolotāji, caur Vidusjūras receptēm, praktiski apgūs bezatkritumu pieeju, kā arī iepazīsies kā Spānijā tiek īstenota pieeja attāluma samazināšanai no audzētāja līdz galdam. Mācības, kurās piedalīsies 5 ēdināšanas jomas skolotāji no Polijas skolas un 5 skolotāji no tehnikuma, notiks pavisam drīz - novembra sākumā.


Otrā starptautiskā projekta sanāksme

18. maijā notika projekta GastroWaste starptautiskā sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, EUROPEAN EDUCATION PROJECTS Spānijā un Complex of General and Vocational Schools in Mońki Polijā.

Sanāksmē tika apspriests projektā veiktais pētījums par ēdināšanas nozares praksi attiecībā uz gastronomijas atkritumu pārvaldību. Pētījums tika apkopots ziņojuma formā un analizēts.

Dalībnieki izstrādāja provizorisko mācību programmu nākamā mācību gada aktivitātei, kas notiks Valensijā, Spānijā. Šajā programmu mācību aktivitātē tiks iekļauta apmācība par ilgtspējīgu gastronomiju.

Sanāksmes laikā tehnikuma viesiem bija iespēja iepazīties ar ēdināšanas nozares mācību programmām un praktisko mācību darbnīcām. Viesi arī apmeklēja virtuālo realitātes telpu, kurā varēja iepazīties ar tehnisko aprīkojumu un mācību iespējām. Šī virtuālā realitātes telpa tika izveidota ar Erasmus+ projekta "MOTIV-e" Nr. 2020-1-PL01-KA202-082180 atbalstu.

GastroWaste projekts ir maza mēroga partnerības projekts, kura galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu praksi pārtikas nozarē.


Pirmā projekta tikšanās aizvadīta veiksmīgi

Pagājušajā nedēļā, veiksmīgi tika uzsākta pirmā Erasmus+ projekta GastroWaste Nr. 2022-1-PL01-KA210-VET-000083309 sanāksme, partnerorganizācijā ZSOiZ in Mońki, Polijā, kurā piedalījas RTRIT Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne. Projekta sanāksmes laikā iesaistītie partneri vienojās par projekta īstenošanu, uzraudzību, administrēšanu un atskaitēm, kā arī izstrādāja pētījuma veikšanas plānu.