A+
a-

“Maini pasauli - sāc ar sevi!” 2017-1-LV01-KA116-035386

Projekts "Maini pasauli - sāc ar sevi" ir trešais RTRIT pieteiktais Erasmus+ mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā un pirmais projekts, kas tiek pieteikts jaunā kvalitātē - ar Erasmus+ VET mobilitātes hartu. Mobilitātes projektiem vienmēr ir bijusi liela nozīme audzēkņu mācību motivācijā, profesionālās izglītības kvalitātes veicināšanā, starptautiskās darbības veicināšanā, kā arī RTRIT  attīstībā kopumā. Projekta nosaukums "Maini pasauli - sāc ar sevi" ir kā turpinājums 2016.gada projektam "Lai mainītu pasauli, jāsāk ar sevi", tomēr šis projekts paredz vēl tiešāk uzrunāt dalībniekus, izaicināt tos uz pozitīvām pārmaiņām, un vēl vairāk likt uzsvaru uz dalībnieka profesionālo un personīgo izaugsmi un viņa tālāko pienesumu organizācijas attīstībā.

Projektā plānots īstenot mobilitātes, kurām ir ievērojama loma RTRIT starptautiskās attīstības kontekstā, kas aprakstīts RTRIT Internacionalizācijas stratēģijā 2016.-2020.gadam.

1) Ilgtermiņa mobilitātes vecāko kursu audzēkņiem kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai nevalstiskās organizācijas CHASE ietvaros. CHASE organizācijā dalībnieki ir savstarpēji vienojušies par izglītojamo apmaiņu projektos, īstenojamās mobilitātes programmas kvalitātes prasībām un svarīgākais - 2017.gada februārī organizācijā, kas sastāv no 19 skolām, tiks kopīgi izstrādāta prakšu vērtēšana, kas ir pilnībā integrējama izglītības sistēmās, kas darbojas ar ECVET. Šī projekta ietvaros īstenotās mobilitātes tiks vērtētas pēc jaunizstrādātās sistēmas.

2) Mobilitātes 2-5 nedēļu garumā mācību un prakses programmas īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās.

3) Mobilitātes izglītojamajiem, kuri saskarās ar mācīšanās grūtībām, zaudē mācību motivāciju vai ir uz sliekšņa, lai tiktu izslēgti no mācību procesa vai brīvprātīgi to pamestu. Šīs mobilitātes tiek izstrādātas kopīgi ar Kauņas un Tartu skolām, un ir vērstas uz personības nostiprināšanu, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību un mācību motivācijas paaugstināšanu. Šīm mobilitātēm ir paredzētas nepieciešamās pavadošās personas, kas gan praktiski, gan morāli atbalsta izglītojamos.

4) Pedagogu un darbinieku mobilitātes, vērtas uz a) profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes, b) savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mēroga, un c) partnerattiecību nostiprināšanu un jaunu mobilitātes iespēju radīšanu.