A+
a-

Starptautiskais profesiju konkurss "Learn, Know, Do, Can, Show"

Starptautiskais konkurss/ International Contest "Learn, Know, Do, Can, Show"

29-30/03/2023 Riga, Latvia

Esam priecīgi aicināt jūs piedalīties 2. starptautiskajā profesionālās izglītības studentu konkursā "Lear, know, do, can, show".

Konkurss notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Rīgā, Nīcgales ielā 26.

Vispārējais regulējums

Konkursā var piedalīties profesionālo skolu audzēkņi no Latvijas un ārvalstīm. Dalībnieku vecumam jābūt no 16 līdz 23 gadiem. Katrā konkursa kategorijā tiek gaidīts viens vai divi dalībnieki no skolas (atbilstoši izvēlētajai kategorijai). Pavadošie skolotāji nedrīkst piedalīties konkursā.

Visās sacensību fāzēs: instruktāžā, darba plānā, ieskaitē, saziņā starp komandas biedriem un tiesnešiem ir obligāti jāizmanto angļu valoda (mutiski un rakstiski).

Konkursam ir šādas kategorijas:

 • Ēdienu gatavošana - individuālās sacensības
 • Restorāna serviss – individuālas sacensības
 • Konditorejas izstrādājumi - individuālās sacensības
 • Miesnieks - individuālās sacensības
 • Mode un stils - viena vai divu dalībnieku komanda (konkursa dalībnieku izvēle)
 • Viesnīcas reģistratūra- komanda 2 dalībnieku sastāvā
 • Viesmīlība un saimnieciskais dienests – individuālās sacensības
 • Komercdarbinieks- 2 dalībnieku komanda
 • Bārmenis - individuālās sacensības
 • Tūrisma galamērķis - komanda 2 dalībnieku sastāvā
 • Maiznieks - individuālās sacensības

Pieteikšanās termiņš ir 20.02.2023.

Reģistrācija:

AUDZĒKŅI ŠEIT

SKOLOTĀJI ŠEIT

Konkursa grafiks:

29.03.2023

 • 18:00 Vakariņas
 • 19:00 Brīfings dalībniekiem

30.03.2023

 • 8:00 - 9.30 Brokastis
 • 9:30-10:00 Konkursa atklāšana
 • 10:00- 15:00 Konkurss
 • 11:00 - 13:50 Aktivitātes skolotājiem
 • 13:00 – 15:30 Pusdienas
 • 18:00 GALA vakariņas un balvu pasniegšana

3. Papildu informācija 3.1. Dalībniekiem ir jāvalkā skolas forma, profesionālās formas tērpi un drošības apavi atbilstoši sacensību kategorijai. 3.2 Sacensību dalībniekiem jāievēro drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 3.3 Sacensību laikā nav atļauts lietot mobilos telefonus vai jebkādas citas elektroniskas ierīces. 3.4 Visas pretenzijas jāiesniedz uzreiz pēc sacensībām galvenajam tiesnesim, vēlākās pretenzijas netiks izskatītas. 3.5. Dalībniekus visās konkursa kategorijās vērtēs ārēji tiesneši, kas pārstāv darba devējus. Dalības maksa 80.00 EUR no dalībnieka (sacensību dalībnieki un pavadošās personas) Maksa sedz visas ēdienreizes no 29.03 - 30.03 un vienu nakti tehnikuma dienesta viesnīcā. Papildus maksa par papildu naktīm B&B 20.00 EUR no personas. Katrs dalībnieks saņems sertifikātu un veicināšanas balvu. Ja nepieciešams, informējiet par īpašām diētas prasībām. Jautājumus, kas attiecas uz konkursu, lūdzu, uzdodiet uz: rtrit@rtrit.lv Nakšņošana tiks nodrošināta tehnikuma dienesta viesnīčā.


We are glad to invite you to take part in 2nd International Contest for VET students Learn, Know, Do, Can, Show.

The competition will take place in Riga Technical School of Tourism and Creative Industry in Riga, Nicgales street 26.

General regulation

 1. The competition is open for students of vocational schools from Latvia and abroad. Age of competitors must be between 16 and 23 years. One or two participants per school (according to selected category) are welcomed in each category of the competition.
 2.  Accompanying teachers are not allowed to participate in the competition.
 3. It is compulsory that English (oral and written) will be used in all competition phases: briefing, work plan, test, communication between teammates and judges.
 4. The competition has following categories:
 • Cooking - individual competition
 • Restaurant service - individual competition
 • Pastry - individual competition
 • Gourmet butcher - individual competition
 • Fashion and style - team of  one or two participants (contestant’s choise)
 • Reception - team of 2 participants
 • Hospitality and housekeeping – individual competition
 • Commercial Employee- team of 2 participants
 • Bartender - individual competition
 • Tourist destination - team of 2 participants
 • Baker - individual competition

Deadline for application is 20/02/2023.


Registration:

STUDENTS HERE

TEACHERS HERE


Schedule of the Contest

29.03.2023

18:00 Welcome dinner

19:00 Briefing for participants

30.03.2023

8:00 - 9:30 Coffee

9:30-10:00 Contest opening

10:00- 15:00 Contest

11:00 - 13:50 Activities for teachers

13:00 – 15:30 Lunch

18:00 Gala dinner and prize giving


3.Additional information

3.1 Competitors must wear their school uniform, professional uniforms and safety shoes according to a category of contest.

3.2 Competitors must comply with the requirements of safety and fire protection rules.

3.3 The use of mobile phones or any other electronic devices is not allowed during the competition.

3.4 All claims should be submitted immediately after the competition to the head judge, later complains will not be considered.

3.5 Participants in all categories of the contest will be evaluated by external judges representing employers.


Participation fee is 80.00 EUR per participant (competitors and accompanying persons) Fee covers all meals from 29.03 - 30.03 and one night in school’s hostel. Additional costs for extra nights B&B 20.00 EUR per person.

Each participant will get a certificate and promotion award.

Please inform about special diet requirements if needed.

Please do not hesitate to ask any questions which applies to the competition to: rtrit@rtrit.lv

Accommodation will be provided in school hostel (shared rooms).