A+
a-

ERAF

  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskais atbalsta mērķis "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskais atbalsta mērķis "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai"
  • Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskais atbalsta mērķis "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi"