A+
a-

Nākotnes izglītība sākas šodien Nr.2020-1-LV01-KA116-077355

Mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā "Nākotnes izglītība sākas šodien Nr.2020-1-LV01-KA116-077355

Projekts "Nākotnes izglītība sākas šodien” ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2016.-2020. gadam un PI mobilitātes hartā iekļautajiem starptautiskās attīstības un mobilitātes plāniem.

Ar Erasmus+ projektu atbalstu tehnikums veiksmīgi ir īstenojis sadarbību ar izglītības iestādēm Eiropas mērogā, stiprinot starptautisko dimensiju PI, savu atpazīstamību un kapacitāti darboties starptautiskā līmenī. Arī šajā projektā tiek paplašināts partneru loks, iesaistot jaunas skolas, sadarbība ar kurām ir aizsākusies citos projektos un sadarbības pasākumos.

Projektā tiek plānotas:

§ 2 nedēļu ilgas mobilitātes ar mērķi veicināt izpratni par izvēlēto profesiju, iepazīt savas nākotnes iespējas Eiropas darba tirgū, paaugstināt mācību motivāciju un daudzpusīgi pilnveidot personīgās prasmes

§ mobilitātes mācību un prakses īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās 1 – 3 mēnešu garumā

§ Erasmus+ PRO 3- 5 mēnešu ilgas mobilitātes vecāko kursu audzēkņiem un nesenajiem absolventiem mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai

§ Personāla mācību un mācīšanas mobilitātes, vērtas uz profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā pēc mobilitātes, savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mērogā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanu.

§ Erasmus+ PRO sagatavošanas vizītes, lai detalizēti pārrunātu ECVET vērtēšanas principus gan ar uzņemošo organizāciju, gan prakses vadītāju uzņēmumā un nākotnē varētu kvalitatīvi īstenot Erasmus+ PRO audzēkņu mobilitātes šajās organizācijās.

Projektā iekļautajās mobilitātēs uzsvars tiek likts uz ECVET vērtēšanu un mācību rezultātu atzīšanu, modulārajām izglītības programmām, elastīgām pieejām mācību organizēšanai, tai skaitā digitālā vidē, kā arī labas pieredzes pārņemšanu un dalīšanos zināšanās ar citām izglītības iestādēm.

Projekta sākums ir 2020.gada 1. septembris un ilgums 18 mēneši.

Projektā ir paredzētas 143 mobilitātes:

§ 87 mobilitātes 2 nedēļu līdz 3 mēnešu garumā

§ 38 Erasmus+ PRO mobilitātes

§ 6 personāla mobilitātes mācību stundu vadīšanai

§ 8 personāla mācību mobilitātes

§ 4 mobilitāšu plānošanas vizītes

Projektā ir iesaistīti 36 uzņemošie partneri no 19 Eiropas un Erasmus+ partnervalstīm.


Izpēti Rīgu!

ERASMUS+ projekta Nākotnes izglītība sākas šodien Nr.2020-1-LV01-KA116-077355 izglītojamo mobilitātes, par digitalo tūrismu un inovācijām tūrisma produkta veidošanā. Mēneša laikā 10 izglītojamie kopā ar projektu vadītāju, Artūru Hominu ir izstrādājuši pašu veidotu tūrisma produktu aplikācijā ActionBound.

Jauniešu uzdevums, kopā ar skolotāju, bija izveidot tādu tūrisma aktivitāti digitālajā vidē, kas dos iespēju RTRIT jauniešiem un pedagogiem, kā arī izglītības iestādes apmaiņas skolēniem izpētīt Rīgu un uzzināt vairāk par tūrisma objektiem tajā.

Projekta dalībniekiem bija svarīgi izveidot interaktīvus un interesantus pilsētvides uzdevumus un tos piedāvāt digitālā vidē izmantojamu no jebkuras vied ierīcēs.

Digitālās tūres īpatnība ir iespēja izpētīt to pašiem lietotājiem bez gida palīdzības, tomēr saņemt zināšanas un novērot apskates objektus Rīgā.

Šobrīd RTRIT veidoto jauniešu digitālo produktu testē ārvalstu studenti no starptautiskās organizācijas CHASE.

Projekta darba izstrādē tika izmantotas mobilitātes laikā Spāniju, Tenerifi iegūtās zināšanas un prasmes.

Drīzumā ikvienam RTRIT jaunietim un pedagogam būs pieejama lietošanai un izzināšanai šī digitālā orientēšanās spēle!


28. augustā, septiņi RTRIT audzēkņi - septiņi Tūrisma pakalpojumu konsultanti un trīs Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieki, uzsāka savu mobilitāti Tenerifē, apgūstot un pilnveidojot savas prasmes digitālā tūrisma mācību programmas ietvaros.

Mācību mobilitātes laikā audzēkņi iegūs un pilnveidos savas prasmes videomontēšanā, fotografēšanā un virtuālās realitātes tūrismā.

Mobilitātes projekts profesionālās izglītības sektorā "Nākotnes izglītība sākas šodien Nr.2020-1-LV01-KA116-077355