Pavārs 1 g.

Pavārs 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pavārs
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads
Iegūstamais izglītības dokuments Atestāts par arodizglītību, 2. profesionālās  kvalifikācijas līmenis
Praktiskās mācības  160 stundas
Kvalifikācijas prakse  560 stundas
Prakse Lielākās prakses vietas : : A/S ,, Lido',SIA,,Radisson Blu Hotel Latvija",SIA ,,Sonny", SIA,, Skanis", kafejnīca,, Mazā Luna",SIA,, Adamone", SIA ,,Nameda",SIA,,Baltic Restaurants Latvia",DnB ēdnīca, SIA ,,Cantus", restorāns, ,, Steiku Hauss „u.c.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

SVARĪGI!

Šajā programmā tiek uzņemti tikai nenodarbinātie izglītojamie!
Galvenie mācību priekšmeti:

  • Ēdienu gatavošanas tehnoloģija
  • Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums
  • Ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija
  • Prečzinības
  • Kalkulācija, uzskaite un atskaite
  • Divas profesionālās svešvalodas
  • Darba aizsardzība

Programmas apraksts

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt specialitātē komersanta piedāvātajos ēdināšanas uzņēmumos un sniegt visa veida ēdināšanas pakalpojumus.
- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs.
- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros