Konditors 1 g.

Konditors 1 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Konditors
Profesionālās izglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1 gads
Iegūstamais izglītības dokuments Atestāts par arodizglītību, 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Praktiskās mācības  160 stundas 
Kvalifikācijas prakse  560 stundas
Prakse Lielākās prakses vietas: Mārtiņa beķereja, Dēli, SIA Pērse LLK, Kūkotava, Kaļķu vārti, Lido konditoreja

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

SVARĪGI!

Šajā programmā tiek uzņemti tikai nenodarbinātie izglītojamie!
Galvenie mācību priekšmeti:

  • Konditorejas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
  • Konditorejas izstrādājumu noformēšana
  • Konditorejas ražotnes darba organizācija
  • Konditorejas ražošanas aprīkojums
  • Speciālā zīmēšana konditoriem
  • Prečzinība

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt konditorejas uzņēmumos,
- Veikt patstāvīgi dotos uzdevumus- gatavojot un noformējot konditorejas izstrādājumus,
- Turpināt mācības iegūstot vidējo izglītību,
- Turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs.