Lauku tūrisma speciālists 4 g.

Lauku tūrisma speciālists 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Lauku tūrisma speciālists
Profesionālās izglītības programmas Lauku tūrisma pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

 Galvenie mācību priekšmeti:

  • Tūrisma un viesmīlības pamati;
  • Tūrisma resursi un ģeogrāfija;
  • Tūrisma produkta veidošana;
  • Svešvalodas;
  • Mārketings un grāmatvedība;
  • Lauku tūrisma produkta veidošana.

Programmas apraksts un darba iespējas

Lauku tūrisma speciālists prot gaumīgi un patīkami iekārtot dzīves vietu un uzņemt viesus savās mājās, izstrādāt brīvā laika piedāvājumus, veikt aprēķinus, piesaistīt klientus.

 Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu tūrisma nozares uzņēmumos (valsts vai privātā sektorā); darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "1Travel"; SIA "Gemoss"; SIA "Fortuna Travel”; SIA RĪGAS TŪRISTI; SIA "Impro ceļojumi"; SIA "Jēkaba aģentūra "; Pašvaldību informācijas centri.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv