SPA speciālists 1.5 g.

SPA speciālists 1.5 g.

Iegūstamā kvalifikācija SPA speciālists
Profesionālās izglītības programma Skaistumkopšanas pakalpojumi
Mācību ilgums 1.5 gadi
Iegūstamais izglītības dokuments  Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  210 stundas
Kvalifikācijas prakse  560 stundas
Prakse  Ar skaistumkopšanas nozari saistītos uzņēmumos

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • SPA koncepcijas
  • Veselīgs dzīvesveids un SPA uzturmācība
  • SPA procedūru tehnoloģijas un iekārtas
  • SPA estētikas pamati
  • Masāžas tehnoloģijas pamati
  • SPA materiālmācība
  • Cilvēka anatomijas un fizioloģijas pamati
  • Epidemioloģijas un higiēnas pamati
  • Viesmīlības pamati
  • Pirmā un otrā svešvaloda


Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt skaistumkopšanas nozarē

- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs


- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros