A+
a-

Eksaminācija

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiki 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises grafiks 2020./ 2021. m. g. jūnijs

Valsts pārbaudījumi vispārējā izglītībā


2020./2021. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]
2020./2021.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises scenāriji 2020./2021.m.g. [PDF]


Informatīvs dokumenta projekts par 2020./2021.m.g. noslēguma pārbaudījumiem.
Iespējamas izmaiņas, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī

Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2021.gadā

  1. Vspārējās vidējās izglītības sertifikāti tiks izsniegti – 30.jūnijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 6.jūlijā.
  2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
    Izziņas tiks izsniegtas no 11.jūnija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
    Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
  3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.
  4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC (iesniegums jāievieto VISC kastītē, Vaļņu ielā 2, Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas 1.stāvā pretī apsarga postenim). 
  5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

Šobrīd ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 319 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2020./2021. mācību gadā” tām izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.  

CENTRALIZĒTO PROFESIONĀLĀS  KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU  PROGRAMMAS (ievietosim, tiklīdz VISC saskaņos)

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi

Ministru kabineta noteikumi