A+
a-

COVID-19 aktualitātes

Izlaidumi

Klātienē ārpus telpām būs atļauts rīkot pasākumus pirmsskolas izglītības pakāpes noslēgumā un izglītības dokumenta pasniegšanai pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes noslēgumā:

 • svinīgajā pasākumā vienas klases vai grupas ietvaros drīkst piedalīties līdz 40 cilvēkiem (izglītojamie kopā ar izglītības iestādes nodarbinātajiem),
 • pavadošās personas vienas mājsaimniecības ietvaros drīkst atrasties atstatus no svinīgā pasākuma norises zonas,
 • izlaidumu norises laiks nedrīkst pārsniegt 2 stundas. Ja pasākuma laikā  nav iespējams ievērot 2 metru distanci, klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus,
 • tuvinieki un draugi jauniešus sveic pēc svinīgā pasākuma daļas.

Izglītības iestādes  pienākums ir nodrošināt epidemioloģisko drošības prasību ievērošanu pasākuma norises vietā - labi redzamā vietā jābūt izvietotai informācijai par piesardzības un drošības prasībām, jānodrošina vismaz 2 metru attālums starp  izglītojamo pavadošo personu mājsaimniecībām, jākontrolē un jāregulē pasākuma dalībnieku plūsma, lai nodrošinātu brīvu pārvietošanos ejās un novērstu pasākumu dalībnieku drūzmēšanos. Nosacījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc grozījumu Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


Pieaugušo izglītība klātienē

Turpmāk pieaugušo izglītību klātienē varēs realizēt sekojošās programmās:

 • praktiskajās mācības nozarēs (t.sk. klīniskās mācības veselības aprūpē un apmācība pirmās palīdzības sniegšanā), kurās ir noteikta obligāta prasība pēc kvalifikācijas uzturēšanas (attiecas uz reglamentētām un citām profesijām, kur normatīvajos aktos ir noteikta šāda prasība);
 • apgūstot praktisko daļu profesionālās tālākizglītības programmās;
 • kārtojot kvalifikācijas praksi un profesionālās kvalifikācijas eksāmenus
 • apgūstot profesionālās pilnveides programmu praktisko daļu.

Organizējot minētās pieaugušo izglītības programmas klātienē, nepieciešams ievērot sekojošas epidemioloģiskās drošības prasības:

 • mācību grupas dalībnieku kopskaits nepārsniedz 10 cilvēkus;
 • mācību dalībnieki tiek katru dienu reģistrēti;
 • tiek organizēta iknedēļas Covid-19 vīrusa testēšana;
 • dalībnieki lieto mutes un deguna aizsegus;
 • katram mācību dalībniekam jānodrošina vismaz 3 m2 telpas;
 • jāievēro 2 m distance starp personām;
 • telpas regulāri jāvēdina;
 • izglītības iestādei jānodrošina plūsmu nepārklāšanās.

Vairāk uzzini šeit: Atļauta izglītība klātienē vairākās pieaugušo profesionālās izglītības programmās