A+
a-

Karjeras atbalsts

KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2020. gada MARTS

Karjeras_atbalsta_plans_2020_martam.pdf

Aktuālie karjeras atbalsta pasākumi 2019. - 2020. mācību gads

 

 1. Izstāde “Riga FOOD 2019” – 2019. gads, 4. - 7. septembris.
 2. Karjeras nedēļa – profesiju dienas - 2019. gads, 14. - 18. oktobris.
 3. Tālākizglītības diena  – 2019. gads, 25 novembris
 4. Ēnu diena – 2020. gads, 12. februāris
 5. Atvērto durvju diena - 2020. gads, 11. marts
 6. Karjeras diena  - 2020. gads, 22. aprīlis

Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  īstenošana - 2019.gads septembris – 2020.gads jūlijs.

Piedalīšanās valsts un pašvaldību karjeras atbalsta pasākumos, vispārizglītojošo skolu karjeras atbalsta pasākumos – pastāvīgi.

NODERĪGA INFORMĀCIJA PIRMKURSNIEKIEM - PAR MĀCĪBU UZSĀKŠANU JAUNOS APSTĀKĻOS

Uzsākot mācības jaunos apstākļos

 

 

 

Cienījamais 1.kursa izglītojamais (-jamā) !

 

 

 

         Uzsākot mācības PIKC Valsts SIA „Rīgastūrisma un radošās industrijas tehnikums” (turpmāk - tehnikums), Tev būs jāsaskaras ar jauno sociālo vidi un mācību procesa organizāciju, kuras atšķiras no mācību procesa vispārizglītojošajā skolā.

 

 

 

          Tehnikumā mācību procesa laikā, izglītojamie apgūst vispārizglītojošus mācību priekšmetus un profesionālos mācību priekšmetus, kā arī apgūst praktiskas iemaņas Latvijas uzņēmumos un iegūst profesiju. Saskaņā ar Izglītības likuma 1.pantu  praktisko iemaņu apgūšanai izglītojamajiem jāiegādājas individuālie mācību līdzekļi – darba apģērbs atbilstoši apgūstamai profesijai. Par darba apģērba iegādi informēs grupas audzinātais.

 

 

 

            Pirmā kursa mācību praksi izglītojamie apgūst tehnikumā, bet 2.- 4. kursa mācību praksi izglītojamie apgūst uzņēmumos pie darba devējiem. Ja izglītojamie ir motivēti mācīties un sekmīgi apgūst mācību vielas, viņiem ir iespējas praktizēties uzņēmumos ārvalstīs.

 

 

 

           Tehnikums sagatavo speciālistus tūrisma un komerczinību, ēdināšanās, viesmīlības, pārtikas ražošanas, modes, stila un dizaina, kā arī būvniecības profesijās (sk. mājās lapā: www.rtrit.lv).

 

 

 

          

 

 

 

Tavas iespējas mācību laikā:

 

 

 

 • iegūt bezmaksas profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību, piedalīties interešu izglītības

 

 

 

un sporta pulciņos,  saņemt stipendiju, (stipendija tiks izmaksāta, pamatojoties uz sekmēm, mācību stundu apmeklējumu un aktivitātēm tehnikuma sabiedriskajā dzīvē);

 

 

 

 • praktizēties uzņēmumos, piedalīties karjeras atbalsta pasākumos, projektos, konkursos Latvijā un ārvalstīs;
 • saņemt grupas audzinātāja, prakses vadītāja, nodaļu vadītāja informāciju par  mācību un audzināšanas procesa organizāciju tehnikumā, kā arī palīdzību un atbalstu problēmu atrisināšanai;
 • saņemt pedagoga karjeras konsultanta konsultācijas;
 • bezmaksas piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos un līdzdarboties izglītojamo pašpārvaldē;
 • izmantot dienesta viesnīcu par samaksu 14 EUR un 20 centi mēnesī.

 

 

 

 

 

 

 

           Atceries!

 

 

 

Adaptācija un iekļaušanas jaunajā kolektīvā tehnikumā vidē noritēs veiksmīgi, ja: būsi:

 

 

 

 • motivēts mācīties un apgūt profesiju,
 • būsi ieinteresēts iekļauties un darboties jaunajā kolektīvā un attīstīt savu karjeru,
 • ievērosi tehnikuma iekšējās kārtības noteikumus.

 

 

 

 

 

 

 

            Uzsākot mācības tehnikumā, esi atvērts, pārliecināts par sevi, draudzīgs, izpalīdzīgs un gatavs jaunajām pārmaiņām!

 

 

 

            Pabeidzot tehnikumu, Tu saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai atestātu par arodizglītību. Pēc profesionālās vidējas izglītības iegūšanas varēsi turpināt izglītību Latvijas un Eiropas valstu koledžās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī paaugstināt profesionalitāti tālākizglītības kursos un semināros, lai veiksmīgi veicinātu savas karjeras attīstību.

 

 

 

            Mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai ir trīs mācību korpusi, kuri atrodas: Rīgā, Nīcgales ielā 26 un Marijas ielā 4 un Preiļos, Sporta iela 1.

 

 

 

             Dienesta viesnīcas un ēdnīcas atrodas Rīgā, Nīcgales ielā 26 (tālr.67581648), un Preiļos, Andreja Paulāna 2A (tālr.65322865).

 

 

 

Papildus informāciju par mācību un audzināšanas procesu Tu vari atrast tehnikuma mājās lapā: www.rtrit.lv; tālr.67575580 vai Preiļos, tālr. 65381291.

 

 

 

Valsts SIA Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikuma administrācija

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta īstenošanas laiks:

 2017. gads 20. decembris  – 2020. gads 31. decembris

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Projekta “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2018./2019.m.g.

Projekta ietvaros ir saturīgi plānots un īstenots karjeras atbalsts izglītojamajiem. Ir organizēti un īstenoti 73 karjeras atbalsta pasākumi: lekcijas – semināri  „Iepazīsti sevi!”, meistarklases, “Gūsti pieredzi”, lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, Karjeras iespēju dienas, ekskursijas  “Pa karjeras pēdām”, kuros tika iesaistīti 1782,  1.- 4.kursa tehnikuma izglītojamie.

Karjeras atbalsta pasākumi tika organizēti sadarbībā ar  Tūrisma un komerczinību, Pārtikas ražošanas, Ēdināšanas, Viesmīlības un Modes, stila un dizaina nodaļu vadītājiem un pedagogiem, darba devējiem, speciālistiem pedagoģijās un psiholoģijas jautājumos un citiem speciālistiem, lai padziļinātu izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju, palīdzētu izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicinātu saskarsmes prasmes, iepazīstinātu izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem karjeras veidošanā.

Projekta īstenošanas gaitā ir organizēti 73  karjeras atbalsta pasākumi:  23 lekcijas - semināri „Iepazīsti sevi”, 23  meistarklases „Gūsti pieredzi”, 15 lekcijas - semināri “Ceļš uz profesiju”, 7 Karjeras iespēju dienas un 8 mācību ekskursijas - izstādes.

Pasākumus novadīja darba devēji - nozares profesionāļi kopā ar izglītojamajiem: šefpavārs Tomass Godiņš, šefpavārs Juris Dukaļskis, šefpavārs Raimonds Zommers,  modes māksliniece Sonita Pāvuliņa, uzņēmējs Rolands Jurēvics, uzņēmējs Pēteris Ločmelis, konditorejas un šokolādes meistare Dina Gira, uzņēmējs Martiņš Dzenis, uzņēmējs Guntis Lācis, vīnzinis Jānis Kaļķis,  SIA “AS KURSI” vadītāja Aija Strautmane  un citi speciālisti.

Karjeras atbalsta pasākumu laikā izglītojamie varēja pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām un gūt informāciju par nozares jaunumiem, uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba devēja darba ikdienu, nepieciešamajām profesionālajām īpašībām, par darba devēja prasībām darbiniekiem un darba tirgus attīstības tendencēm. Saņemt informāciju par aktualitātēm tūrismā un modes industrijā, kā arī aktualitātēm ēdināšanas, pārtikas ražošanas un viesmīlības nozarēs un izaugsmes iespējām. Iepazīties ar profesionāļu pieredzi, kā veidot karjeru no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras izglītības vadītāja

Pedagogi karjeras konsultanti

Karjeras atbalsta rezultāti 2018./2019.m.g. PREZENTĀCIJA