A+
a-
ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko saīsināti dēvē “PuMPuRS" - aktualitātes

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 25.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, tehnikums ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

  • Latvijas pašvaldības;
  • Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
  • Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
  • individuālo mācību līdzekļu iegādi;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija

 

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/


PuMPuRS jaunumi

Aktuāli

28.08.2019

ESF projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", ko saīsināti dēvē “PuMPuRS" - aktualitātes

Arī 2019./2020. mācību gadā turpināsies darbs projektā “PuMPuRS”

Jau visu vasaru projekta psihologs un pedagogi, darbojoties uzņemšanas komisijā, topošajiem audzēkņiem sniedza informāciju par iespēju un nosacījumiem iesaistīties projektā. Daudzi vecāki jau zināja par šo projektu un interesējas par iespēju tajā iesaistīt savu bērnu.

Šajā semestrī projektā paredzēts iesaistīt vismaz 250 tehnikuma audzēkņus, sniedzot tiem individuālas mācību priekšmetu, sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas, segt ēdināšanas, sabiedriskā transporta un naktsmītnes izdevumus.

Šobrīd notiek individuālo atbalsta plānu izstrāde, lai pēc vasaras brīvlaika uzsāktu aktīvu projekta darbību.