A+
a-

“Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276

“Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276

2019./2020. mācību gadā RTRIT īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu profesionālās izglītības sektorā “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276. Projekts "Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā” ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2016.-2020. gadam un PI mobilitātes hartā aprakstītajiem starptautiskās attīstības un mobilitātes plāniem. Projektā uzsvars ir likts uz mācību un prakses vērtēšanu pēc ECVET principiem un iegūto mācību rezultātu atzīšanu RTRIT.

Ar Erasmus+ projektiem RTRIT veiksmīgi ir īstenojis sadarbību ar izglītības iestādēm ES mērogā, stiprinot starptautisko dimensiju PI, savu atpazīstamību un kapacitāti darboties starptautiskā līmenī. Partnerattiecību pilnveidošana ir viens no starptautiskās attīstības nepārtrauktajiem uzdevumiem. Arī šajā projektā tiek iesaistīti jauni partneri, sadarbība ar kuriem ir aizsākusies citos projektos un sadarbības pasākumos.

Projektā tiks īstenotas arī mobilitātes, kas ir īpaši veidotas šo problēmu risināšanai. Projektā plānots īstenot mobilitātes, kurām ir ievērojama loma RTRIT starptautiskās attīstības kontekstā, un kuras ir aprakstītas RTRIT Stratēģijā:

 • Erasmus+ PRO 3. un 4. kursu audzēkņiem mācību un kvalifikācijas prakses programmas apgūšanai. Skolas ir savstarpēji vienojušās par īstenojamās mobilitātes programmas saturu un kvalitātes prasībām, un ir kopīgi izstrādāta prakšu vērtēšana ēdināšanas, viesmīlības un tūrisma praksēm pēc ECVET principiem. Šī projekta ietvaros īstenotās mobilitātes tiks vērtētas pēc jaunizstrādātās sistēmas.
 • mobilitātes mācību un prakses programmas īstenošanai dažādās specialitātēs, programmās un uzņemošajās skolās. Mobilitātes Dānijā un Igaunijā jau tiek īstenotas, kā moduļa programmas apgūšana un mācību sasniegumi tiek vērtēti pēc ECVET. Papildus tam, projektā plānotās 4 nedēļu mobilitātes Kauņas, Viļņas un Mariboras skolās tiks īstenotas kā moduļu programmas un tiks vērtētas pēc ECVET principiem.
 • 2 nedēļu ilgas mobilitātes izglītojamajiem, kuri saskaras ar mācīšanās grūtībām, kuriem trūkst mācību motivācijas, vai kuri ir uz sliekšņa, lai tiktu izslēgti no mācību procesa vai to pamestu. Mobilitāšu programmas tiek izstrādātas un īstenotas kopīgi ar Kauņas un Tartu skolām, un ir vērstas uz personības pilnveidošanu, sociālo un komunikācijas prasmju attīstību un mācību motivācijas paaugstināšanu. Šīm mobilitātēm ir paredzētas pavadošās personas, kuras gan praktiski, gan morāli atbalsta izglītojamos.
 • Pedagogu un darbinieku mobilitātes, vērtas uz profesionālo prasmju pilnveidi un to pielietošanu skolā
 • Savu prasmju demonstrēšanu un dalīšanos pieredzē, ceļot RTRIT prestižu starptautiskā mērogā, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanu

Kopumā projekts sniegs iespēju 112 audzēkņiem un 15 darbiniekiem pilnveidot savas prasmes 20 dažādās Eiropas valstīs, 38 dažādās mācību iestādēs.


Virtuālā mobilitāte - “Food and lifestyle”

Mūsu tehnikuma profesionālās izglītības pedagogi aktīvi pilnveido savas prasmes virtuāli virtuālā veidā kopā ar ERASMUS+ projektu “Personības attīstība Eiropas vidē un prasmju pilnveide ECVET ietvarstruktūrā”.

Piecas dienas, laikā no 7.- 16. aprīlim, četri RTRIT profesionālās izglītības pedagogi piedalījās Erasmus+ projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060276 aktivitātē, personāla apmācības ārzemēs, kas norisinājās virtuālā vidē, sadarbībā ar Zealand Business College, Dānijā.

Virtuālā mobilitāte “Food and lifestyle” sevī ietvēra tādu tēmu apguvi un papildināšanu pārstāvētajiem pedagogiem kā:

 • UN goals for environmental sustainability
 • Health & Nutrition
 • Lifestyle illness ( Heart-Diabetes & cancer)
 • Diets to prevent the diseases.
 • 10 advices about your daily diet.
 • Types of Vegetarians
 • Other Eating habits/diets.