A+
a-

Tūrisma pakalpojumu konsultants 4 g.

Tūrisma pakalpojumu konsultants 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Tūrisma pakalpojumu konsultants
Profesionālās izglītības programmas Tūrisma pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Tūrisma uzņēmuma darbības pamatprincipi 
  • Reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze 
  • Klientu mērķa grupu analīze 
  • Lietišķās svešvalodas 
  • Tūrisma pakalpojumu komplektēšana un cenu veidošana 

Programmas apraksts un darba iespējas

Tūrisma pakalpojumu konsultants spēj: konsultēt par ceļojumu piedāvājumiem, sagatavot klientam piemērotus variantus un pārdot tos, sazināties ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, veikt pakalpojumu rezervācijas.  

 Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas: Strādāt Latvijas un ārvalstu tūrisma nozares uzņēmumos (valsts, pašvaldības vai privātā sektorā); darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē. 

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "1Travel"; SIA "Gemoss"; SIA "Fortuna Travel”; SIA RĪGAS TŪRISTI; SIA "Impro ceļojumi"; SIA "Jēkaba aģentūra "; Pašvaldību informācijas centri. 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv