A+
a-

Pārtikas kvalitātes kontrolieris 4g.

Pārtikas kvalitātes kontrolieris 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas kvalitātes kontrolieris
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas produktu kvalitātes kontrole
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Tu apgūsi:

  • Sanitārija un higiēna;
  • Izejvielas un materiāli;
  • Laboratorijas trauku, reaģentu un iekārtu sagatavošana;
  • Vides uzraudzīšana pārtikas uzņēmumā;
  • Izejvielu, starpproduktu, galaproduktu un materiālu paraugu noņemšana;
  • Paraugu fizikāli - ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana

Programmas apraksts un darba iespējas

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis (3.PKL)

Pārtikas kvalitātes kontrolieris strādā pārtikas ražošanas uzņēmumu laboratorijā vai kvalitātes
kontroles laboratorijā. Sagatavo testēšanai laboratorijas iekārtas, traukus, reaģentus un barotnes.
Veic vides, izejvielu, materiālu, starpproduktu un gatavā produkta paraugu noņemšanu, to
fizikāli - ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu. Pārbauda higiēnas prasību ievērošanu pārtikas
ražošanas uzņēmumos.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, laboratorijās un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; A/S "Latgales piens"; SIA Rīgas Piensaimnieks; SIA BLB Grupa; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja", u.c. sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumos.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv