A+
a-

Interjera dizaina speciālists 4g.

Interjera dizaina speciālists 4g.

Iegūstāmā kvalifikācija Interjera noformētājs
Profesionālās izglītības programmas Interjera dizains
Mācību ilgums 4 četri gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

 

 

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Zīmēšana;
  • Gleznošana;
  • Krāsu mācība;
  • Formu mācība;
  • Stilu mācība;
  • Kompozīcija;
  • Materiālu un tehnoloģiju mācība;
  • Projektēšana;
  • Datortehnoloģijas;
  • Arhitektūras pamati.

Programmas apraksts un darba iespējas

Interjera noformētājs prot novērtēt objektu, dibināt kontaktus ar sadarbības partneriem un izpildītājiem, noformēt dokumentus, noteikt nepieciešamos materiālus, plānot izpildāmos darbus, izstrādāt atbilstošākos mākslinieciski estētiskos un ergonomiskos risinājumus. Prot veikt projekta vai tā elementu praktisko un virtuālo modelēšanu, saskaņot ar pasūtītāju, uzraudzīt projekta realizāciju.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt ar interjera projektēšanu vai noformēšanu saistītos Latvijas un ārvalstu uzņēmumos un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

Būvuzņēmums ''Restaurators''; Mājražotāju uzņēmums ''Skaidrīte Mežzīle''; SIA ''5V''; VITALI; SIA "Lekat"; SIA "Andy corporation"; SIA ''DL BUVE'', Evolution Latvia; utt.

 

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv