A+
a-

Profesionālā pilnveide

Profesionālās pilnveides  programmas

N.p.k.

Programmas nosaukums

Stundu skaits

Maksa mēnesī

EUR

Kopējā mācību maksa

EUR

Mācību ilgums

1.

Konferenču un semināru apkalpošana

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

2.

Tūrisma produkta izstrāde

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

3.

Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

4.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā

160 st.

100,00

400,00

4 mēneši

Pieteikšanās bez vecuma ierobežojumiem

Vairāk informācijas un pieteikšanās kursi@rtrit.lv 

Tālrunis: 27826438
 


Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā

Profesionālā pilnveides izglītības programma.

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  pamatprasmes strādāt ar datoru.

Pārzināsiet :

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes, lai tās pilnvērtīgi varētu izmantot ikdienas darbu veikšanā. Katrā moduļa tēmā ir ietverti praktiski uzdevumi. Modulis ir paredzēts vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai uzlabotu digitālo tehnoloģiju pielietošanu ikdienas darbā tūrisma nozarē ( tūrismā, ēdināšanā, viesmīlībā un citās jomās). “Digitālās prasmes darba vajadzībām tūrismā” ir modulis, kas paredzēts apgūto profesionālo kompetenču papildināšanai ar prasmēm strādāt digitālajā vidē - digitālo kompetenču nostiprināšana tehnoloģiju pielietošanai darbā, lai spētu izmantot dažādus rīkus nepieciešamajās situācijās, piemēram, saziņai sociālajos tīklos, valsts un pašvaldību pakalpojumu izmantošanā un citos veidos. Moduļa ietvaros izglītojamais iemācās droši un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar to starpniecību radīt jaunas zināšanas. Digitālo tehnoloģiju izmantošana nepieciešama, lai strādātu ātrāk, efektīvāk, ērtāk. To izmantojums ļauj ikdienas darbus paveikt vienkāršāk, nostiprina digitālās prasmes un spēju tās pielietot arī sarežģītākās situācijās.

Papildus informācija

Stundu skaits:

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.

Programmas saturs:

Pārlūkprogrammu izmantošana informācijas meklēšanai. Atrastās informācijas dublēšana, saglabāšana un izdrukāšana. Informācijas meklēšana, izmantojot filtrus. Aptaujas rīku izmantošana informācijas iegūšanā. Mākoņpakalpojumu izmantošana .Digitālo tehnoloģiju mijiedarbība ar pakalpojumu utt.

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām), mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 • Meklē informāciju internetā, izmantojot meklēšanas operatorus, lai atrastu uzticamu informāciju
 • Atbalsta un palīdzības atrašana jaunu ierīču, programmu vai lietojumprogrammu izmantošanā.
 • Pamatzināšanas darbā ar dažādiem komunikācijas kanālu rīkiem.
 • Digitālo saturu veidošana vienā formātā (teksts, attēls, tabula, audio un video fails), izmantojot digitālos rīkus.
 • Digitālo prasmju regulāra atjaunināšana.

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē IT jomas pārzināšanu.


Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pielietojums tūrismā

Profesionālā pilnveides izglītības programma.

Programmas apraksts:

Īsā laikā apgūsiet  pamatprasmes strādāt ar datoru.

Pārzināsiet :

Konkrētais modulis dod iespēju pilnveidot digitālās prasmes un Sekmēt izglītojamo spējas:

1.apgūt un lietot dažādas ikdienas lietotnes, lai paaugstinātu mācību un darba produktivitāti;

2. iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;

3.ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

Attīstīt izglītojamo prasmes:

1.ievērot normatīvo aktu prasības, kas nodrošina drošu informācijas tehnoloģiju lietošanu un informācijas apriti.

2.lietot datortīklus un izplatītākās programmatūras datu ieguvei un apstrādei.

3.pamatoti izvēlēties, pielāgot un lietot piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus darba uzdevumu izpildei un profesionālai pilnveidei.

Papildus informācija

 

Stundu skaits:

 

160 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes ,lai veiksmīgi izmantotu zināšanas darba procesā.

Programmas saturs:

Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana. Digitālā komunikācija informācijas ieguve un apmaiņa sociālajos tīklos, internetā

Nodarbību veids:

Grupās no 8 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 3 akad. stundām),

mācību ilgums – 18 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Profesionālā pilnveides apliecība

 

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 

 • Meklēt informāciju internetā, izmantojot meklēšanas operatorus, lai atrastu uzticamu informāciju
 • Raksturot nozīmīgākos noteikumus programmatūras un lietotāja licenču, intelektuālā īpašuma un personas datu aizsardzībai.
 • Raksturot lielākos drošības riskus, veicot datu apmaiņu, un aizsardzības līdzekļu izvēles principus, skaidro dotā uzdevuma veikšanai nepieciešamo tehnoloģiju un veicamo darbību ietekmi uz lietotāju veselību un vidi
 • Piedāvāt dažādas dokumentu koplietošanas iespējas. Izmantojot datu analīzes lietotnes, sagatavo un organizē mērķauditorijas aptaujas un anketēšanas formas.
 • Izvēlēties piemērotākos saziņas, informācijas ieguves un apmaiņas rīkus un interneta pakalpojumus, kas paredzēti produktivitātes pilnveidošanai un mācību uzdevumu veikšanai .
 • Izveidot un uzglabāt savus datus mākoņprogrammā, plaši lieto sava e-pasta konta izmantošanas iespējas, brīvi lieto informācijas tehnoloģijas nodrošinātus e-pakalpojumus, izvēlas situācijai piemērotāko un pamato savu izvēli.

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

 

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās pilnveides izglītības apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar datoru, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē IT jomas pārzināšanu.


Pārvaldes dokumentu tehniskā sagatavošana

 

Programmas apraksts:

Neformālās izglītības programma.

 

Īsā laikā apgūsiet dokumentu noformēšanas pamatprasmes.

 

Pārzināsiet :

 

1.aktuālāko Latvijas Republikas likumdošanā saistībā ar dokumentu tehnisko sagatavošanu;

 

2. nepieciešamo informāciju, lai sagatavotu uzņēmuma/organizācijas pārvaldības dokumentus;

 

3. rekvizītus atbilstoši prasībām, nodrošinot dokumenta juridisko spēku;

 

4. uzņēmuma lietvedības reglamentējošos normatīvos aktus,  dokumenta atvasinājumus un veic nepieciešamās dienesta atzīmes;

 

5.  precīzu dokumentu un informācijas apriti uzņēmumā, komunikāciju ar uzņēmumu/ organizāciju, klientiem izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

 

Kurss sniedz iespēju īsā laikā apgūt pamatzināšanas un prasmes darbā ar dokumentiem, izskatīt dažādu dokumentu grupu rekvizītu noformēšanas īpatnības, kā arī uzzināt par aktuālajām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.

 

Stundu skaits:

40 stundas

Izglītības prasības:

Nav prasību

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt pamata prasmes dokumentu noformēšanā un uzzināt par aktuālām tendencēm dokumentu pārvaldības jomā.

Programmas saturs:

Dokuments un dokumentēšana. Pārvaldes dokumenta tehniskā noformēšana. Elektorniskā saziņa ar uzņēmumiem un klientiem.

Nodarbību veids:

Grupās no 5 līdz 10 cilvēkiem

Nodarbību grafiks:

Vakars (3 reizes nedēļā, pa 4 akad. stundām), mācību ilgums – 4 nedēļas.

Izglītības dokuments:

Izglītības iestādes sertifikāts par programmas apguvi

 

Ko jūs iemācīsieties apmācības procesā?

 

 • Pamatiemaņas dokumentu noformēšanā un aprites kārtību
 • Zināšanas un praktiskās iemaņas dokumentu apgrozībā
 • Pamatzināšanas darbā ar dažādiem komunikācijas kanālu rīkiem

 

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

 

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet izglītības iestādes izdotu sertifikātu par programmas apguvi. Jūs apgūsiet zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar dokumentiem, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē dokumentu pārvaldības zināšanas, pat ja jūs strādājat citā amatā.

 

Kursu apguves cena: 150.00 EUR


Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā”,
pamatojoties uz uz Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr. 545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” 

13.05.2021. plkst. 11:00

5 akadēmiskās stundas

Lektore: Iveta Austruma

Maksa: 15.00 eiro (priekšapmaksa, pēc pieteikšanās saņemsiet e-pastu ar maksājumu informāciju)

Pēc kursa noklausīšanās tiek izsniegta apliecība.

Lai pieteiktos sūti e-pastu uz KURSI@RTRIT.LV

Vai spied


HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā

Ražošanas procesa kontrole - HACCP paškontroles sistēma uzņēmumā 40 stundas + 12 stundas praktiskās nodarbības,
pabeidzot tiek izsniegts SERTIFIKĀTS,  - 120 eiro


Kontaktinformācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438