SAM 8.1.3.

Projekta numurs: 8.1.3.0/16/I/012

 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros

Projekta mērķis ir RTRIT materiāli tehniskās bāzes, mācību vides modernizācija un jaunāko IKT risinājumu ieviešana. Veikt infrastruktūras uzlabošanu, prioritāro izglītības programmu mācību bāzes izveidošanu un atjaunošanu, kā arī nodrošinot ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Projekts tiks īstenots Rīgas plānošanas reģionā, Rīgas pilsētas pašvaldībā – A.Deglava 41 A un Latgales plānošanas reģionā Preiļu novada pašvaldībā – A.Paulāna 2a un Sporta 1.

Projekta īstenošanas vietā Rīgā paredzēta mācību korpusa,  mācību darbnīcu un dienesta viesnīcas pārbūve, Multifunkcionālas sporta zāles būvniecība un sporta laukuma pārbūve (ieskaitot teritorijas labiekārtošanu). Tiks modernizētas šādas atbalstāmās izglītības programmas: tūrisma un atpūtas organizācija, lauku tūrisma pakalpojumi, tūrisma pakalpojumi,  gaļas produktu ražošana, pārtikas produktu kvalitātes kontrole.

Projekta īstenošanas vietā Preiļos paredzēts īstenot dienesta viesnīcas pārbūvi Andreja Paulāna ielā 2a, Preiļos (ieskaitot teritorijas labiekārtošanu).

Preiļos, Sporta ielā 1 tiks modernizētas šādas atbalstāmās izglītības programmas: miltu izstrādājumu ražošana,  viesnīcu pakalpojumi.

Projekta īstenošanas gaitā gan Rīgā gan Preiļos tiks ieviesti jaunākie  risinājumi, izveidoti dabaszinātņu, matemātikas un citi mācību kabineti. Tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums, lai izveidotu ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota RTRIT infrastruktūra, nodrošinot nepieciešamās telpas un aprīkojumu prioritāro izglītības programmu īstenošanai. Projekta īstenošana nodrošinās ES tirgus prasībām atbilstošu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju un eksportspēju. 

Projekta īstenošanas ilgums - 42 pilni mēneši un kopējās izmaksas – EUR 13467941, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 11447749,85 un valsts budžeta finansējums EUR 2020191,15

Ievietošanas datums 24.04.2017.