Profesionālo izglītības programmu īstenošana

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Vienošanās numurs 7.2.1.2./15/I/001

Tehnikums projektu īsteno kopš 2014.gada 3. septembra

Kopumā projekta ietvaros izglītību ieguvuši jau vairāk kā 700 jaunieši

Projektā var mācīties jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)

Mācību laikā jaunieši:

 • tiek nodrošināti ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņem stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nav neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • var dzīvot apmaksātā dienesta viesnīcā profesionālās izglītības iestādē,
 • saņem karjeras atbalsta pasākumus,
 • nepieciešamības gadījumā var papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistīti ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • atsevišķās profesijās profesionālos priekšmetus var apgūt nevis mācību darbnīcās, bet reālā darba vidē pie darba devējiem, kas piedāvā darba vidē balstītas mācības,
 • papildus var iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, piemēram, darbam ar kases aparātu, darbam ar sistēmu tūrisma pakalpojumu rezervācijai, auto vai traktora tehnikas vadīšanas apliecību, u.c. sertifikātus, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.


Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Vienošanās numurs 8.4.1.0/16/I/001. 

Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu


Projekta īstenošanas termiņš  2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris


Projekta finansējums

Kopējais attiecināmais finansējums 25 353 413 EUR, t.sk.:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 21 550 401 EUR
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 3 803 012 EUR

Projekta darbības

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
 • karjeras konsultanta pakalpojumi
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
 • papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
 • nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums nodarbinātai personai ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā
 • informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam attīstība un uzturēšana personu reģistrēšanas un datu uzkrāšanas nodrošināšanai

Projekta mērķa grupa

 • nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, t.sk.:

– ar zemu izglītības līmeni
– ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums
– ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu

 • prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp

– nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9.pamatgrupas profesijās

– nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" projekta "Atbalsts ilgākam darba mūžam" ietvaros saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.


Mācību izmaksas

 • Pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • 90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;

Sasniedzamie rezultāti

Nodarbināto personu skaits, kas saņēmuši atbalstu mācībām projektā:

 • ar zemu izglītības līmeni – 12 130, tai skaitā 2 677 personas līdz 31.12.2018.
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 24 095, tai skaitā 11 562 personas līdz 31.12.2018.

Nodarbināto personu skaits, kas pilnveidojuši kompetenci pēc dalības mācībās:

 • ar zemu izglītības līmeni – 9 317;
 • izņemot nodarbinātos ar zemu izglītības līmeni – 13 662

Projekta īstenošanas pamats

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001.

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


Projekta sadarbības partneri un to uzdevumi

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • informē par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana;
 • atbalsts ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.