Pieaugušo izglītība

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:
* Latvijas pašvaldībām,
* izglītības iestādēm,
* Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

Projekta mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
* ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

* neformālās izglītības programmu īstenošana
* profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
* profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

PIETEIKŠANĀS 3. KĀRTAS PROGRAMMĀM IR NOSLĒGUSIES!

Sekojiet līdzi informācijai par nākošām kārtām.

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa [ZB1]
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Valsts SIA “ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” filiālēs:

  •  Marijas ielā 4, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. Uzziņas: T. 67147578; e-pasts: ilze.buka@rtrit.lv
  • Sporta iela 1, Preiļi, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzziņas: T. 65381291, e-pasts skaidrite.grigale@rtrit.lv

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

PIEEJAMAIS ATBALSTS