ESF

2015. gada 30. aprīlī noslēdzās Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Savienības fondu projekts “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” (vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001).

Projekta ietvaros jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem profesionālās izglītības iestādes piedāvāja iespēju apgūt otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas viena gada laikā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas  pusotra gada laikā. Kā rezultātā 4301 izglītojamais ieguva profesionālo kvalifikāciju.

Projekta mērķis bija sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus  vidējās izglītības pakāpē, nodrošinot arī  vispārējo pamatprasmju apguvi, lai sekmētu profesionālo kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai,  ātrāku integrāciju darba tirgū.


Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Vienošanās numurs 7.2.1.2./15/I/001

Projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” Vienošanās numurs 7.2.1.2./15/I/001

Tehnikums projektu īsteno kopš 2014.gada 3. septembra

Kopumā projekta ietvaros izglītību ieguvuši jau vairāk kā 700 jaunieši

Projektā var mācīties jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (papildu informāciju skatīt sadaļā uzņemšana)

Tehnikums projektu īsteno kopš 2014.gada 3. septembra

Kopumā projekta ietvaros izglītību ieguvuši jau vairāk kā 700 jaunieši

Projektā var mācīties jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) (papildu informāciju skatīt sadaļā uzņemšana)


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Tehnikums kopš 2017.gada 25.septembra ir iesaistījies Izglītības kvalitātes valsts dienests īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projektā ir paredzēts sniegt individuālu atbalstu jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 

Kā iesaistīties projektā?

Jauniešiem ir jāvēršas pie grupas audzinātāja un kopā jāsagatavo Individuālais priekšlaicīgas mācību pamešanas riska mazināšanas plāns, kurā ir paredzēti atbalsta pasākumi, kas ļautu pilnvērtīgāk mācīties tehnikumā. Tehnikums nosūta sagatavoto plānu uz Izglītības kvalitātes dienesta projekta vadības grupu un pēc apstiprinājuma saņemšanas var sākties plāna īstenošana.