SAM 8.1.3.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa
8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros

(projekta numurs: 8.1.3.0/16/I/012)

Projekta mērķis ir RTRIT materiāli tehniskās bāzes, mācību vides modernizācija un jaunāko IKT risinājumu ieviešana. Veikt infrastruktūras uzlabošanu, prioritāro izglītības programmu mācību bāzes izveidošanu un atjaunošanu, kā arī nodrošinot ergonomisku un mūsdienu prasībām atbilstošu mācību vidi.

Projekta atskaite 2017

Atskaite Nr. 1-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 15.05.2017.noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr. 8.1.3.0/16/I/012 īstenošanu.
Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru uzsākta projekta īstenošana un 24.03.2017.izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2017/32 ERAF RTRIT rezultātā 26.06.2017.noslēgts līgums ar SIA “Komunālprojekts” par Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Šobrīd aktīvi rit ieceres dokumentācijas izstrādes process un paredzams, ka būvprojekts būs izstrādāts līdz 2018.gada jūnija beigām.
Savukārt 28.04.2017.izsludinātās sarunu procedūras ar ID.Nr. VIAA 2017/35 ERAF RTRIT „Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība” rezultātā ir noslēgts līgums ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” un rit darbs pie esošo būvprojektu aktualizācijas, lai jau nākamajā pavasarī uzsāktu pārbūves darbus.
Lai nodrošinātu 10.07.2015.Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” projekta īstenošanas vietā pie ieejas no Nīcgales ielas 26, Rīgā ieejas puses uzstādīja pagaidu informatīvo stendu, kas satur informāciju par ieviešamo projektu – nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

29.05.2017.

Atskaite Nr. 2-2017

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projekta “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īstenošana turpinās.  

SIA “Komunālprojekts” ir izstrādājusi multifunkcionālās sporta zāles un sporta laukuma skices un jaunbūves vizuālo tēlu atbalstījusi RTRIT vadība. Būvprojekts ir sagatavots minimālā sastāvā un pēc sasvstarpējas saskaņošanas tas tik iesniegt Rīgas Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Šobrīd tiek vērtētas jaunbūves funkcionālās priekšrocības vai trūkumi, lai to veidotu gan audzēkņiem ērtu un pieejamu, gan lai tā iekļautos RTRIT vienotā ēku kompleksa kopējā tēlā.

Savukārt SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  ir veikusi Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizāciju. Būvprojekts tiek izskatīts, tiek veikti pēdējie labojumi, lai to saskaņotu un iesniegtu Preiļu Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai. Jau nākamā gada pavasarī plānoti vērienīgi pārbūves darbi Preiļu filiāles dienesta viesnīcā.

Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu, jau ir uzsākts darbs pie Preiļu filiālei paredzētā mācību aprīkojuma – galdu, krēslu un datortehnikas atlases EIS, lai šogad to pasūtītu un jau nākamajā gadā audzēkņi to varētu izmantot mācību procesā. Papildus RTRIT strādā pie Preiļu filiālē jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai iegādājamā aprīkojuma specifikāciju sagatavošanas. Tāpat šoziem plānots izsludināt iepirkumu, lai projekta ietvaros iegādātos modernu un mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem (fizika un ķīmija) Preiļu filiālē.

30.10.2017.

Atskaite Nr. 3-2018

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) 2018.gada 15.janvārī ir saņēmusi Būvatļauju, jo Rīgas pilsētas Būvvalde ir apstiprinājusi AS “Komunālprojekts” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā”, kā arī izsniegusi projektēšanas nosacījumus. Projektētājs aktīvi turpina darbu pie būvprojekta sadaļu izstrādes un paveiktais tiek izskatīts projektēšanas sapulcēs tiekoties ar RTRIT vadību.

SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” ir izstrādājusi un aktualizējusi būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” un vēl 2017.gada nogalē RTRIT saņēma Būvatļauju Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūvei. Šobrīd ir noslēdzies un tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi iepirkuma ”Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” ietvaros. Jau pavasarī plānoti vērienīgi pārbūves darbi Preiļu filiāles dienesta viesnīcā.

Lai Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojumu – galdus, krēslus un datortehniku – jau pavasarī audzēkņi varētu izmantot mācību procesā, ir veikti pasūtījumi EIS. Datortehnika ar atbilstošu programmatūru un interaktīvā tāfele ar projektoru jau ir saņemti, drīzumā tiks pabeigti instalēšanas un testa darbi. Tāpat turpinās iepirkumu dokumentācijas izstrādes darbi un specifikāciju saskaņošana, lai tuvākajās dienās izsludinātu iepirkumus Preiļu filiālē jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Papildus tiks izsludināts iepirkums, lai projekta ietvaros iegādātos modernu un mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem (fizika un ķīmija) Preiļu filiālē.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

29.01.2018.

Atskaite Nr. 4-2018

AS “Komunālprojekts” turpina darbu pie būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrādes. Projektētājs aktīvi turpina darbu pie būvprojekta sadaļu izstrādes un paveiktais tiek izskatīts projektēšanas sapulcēs tiekoties ar RTRIT vadību, kur tiek prezentēts padarītais un tiek saskaņoti labākie un ergonomiskākie arhitektoniskie risinājumi.

 

Pabeigta SIA ‘’Ozola& Bula, arhitektu birojs’’ būvprojekta “VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūve, 2. un 3. kārta” ekspertīze, ko veica SIA “CMB”. Turpinās projektētāja darbs pie nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas, lai būvprojektu iesniegtu būvvaldē. Tāpat, paralēli šiem procesiem, tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai.

 

Šogad marta beigās noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Inteco Wood” par Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbiem atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, kā arī noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA “Rem Pro” par būvuzraudzības darbu veikšanu objektā. Notikusi pirmā būvsapulce, kur tika saskaņotas turpmākās darbības būvniecības darbu organizēšanai un uzsākšanai.

 

Izsludināts iepirkumus Preiļu filiālē aprīkojuma iegādei dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai, kā arī tuvākajās dienās tiks izsludināts atkārtoti iepirkums jaunizveidojamo izglītības programmu “Miltu izstrādājumu ražošana” un “Viesnīcu pakalpojumi” īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei. Tika veiktas Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojuma – galdu, krēslus un datortehnikas piegādes atbilstoši noslēgtajiem piegāžu līgumiem.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

29.04.2018.

Atskaite Nr. 5-2018

Tuvojas noslēgumam AS “Komunālprojekts” būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrāde. Projektētājs ir informējis, ka izstrādātais būvprojekts šobrīd iziet saskaņošanas procesus ar daudzajiem tīklu un komunikāciju īpašniekiem, vēl palikuši pēdējie darbi pie konstrukciju aprēķiniem un tāmju sagatavošanas. Pēc šī procesa noslēgšanās būvprojekts tiks nodots ekspertīzes veikšanai.

 

Preiļu filiālē 2018.gada 21.maijā tika nodota dienesta viesnīcas ēka SIA “Inteco Wood” pārbūves darbu uzsākšanai. Šobrīd rit aktīvi būvdarbi: veikti demontāžas darbi stāvos, atrakts cokols un norit tā siltināšana, uzsākta pārsegumu demontāža, rit ārējo un iekšējo ūdensvadu tīklu montāža. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca”  izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

 

Izsludinātā iepirkuma ar ID Nr.VIAA 2018/20ERAF RTRIT rezultātā noslēgti divi līgumi ar SIA “Sentios” par aprīkojuma piegādi dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai Preiļu filiālē. Plānots, ka līdz oktobra vidum tiks piegādāts un uzstādīts jauns, moderns aprīkojums ķīmijas kabinetam, t.sk., laboratorijas galdi, skapji, velkmes skapis un mācību iekārtas. Tas vēl nav viss aprīkojums, jo vienā iepirkuma daļā netika saņemti piedāvājumi. Iepirkums tiks izsludināts atkārtoti.

 

Papildus ir pabeigta Preiļu filiālei paredzēto mācību aprīkojuma – mēbeļu un datortehnikas iegāde, aprīkojums ir pieņemts un tiek izmantots mācību procesā.

 

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

 

30.07.2018.

Atskaite Nr. 6-2018

 

Noslēgusies būvprojekta “Multifunkcionālās sporta zāles piebūve un sporta laukuma pārbūve Nīcgales ielā 26, Rīgā” izstrāde un izstrādātais būvprojekts nodots pilnsabiedrībai “Lūsis V un MV Būveksperti” būvprojekta ekspertīzes veikšanai. Paralēli norisinās darbs pie būvniecības darbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes, lai pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas varētu nekavējoties izsludināt multifunkcionālās sporta zāles piebūves un sporta laukuma pārbūves darbu iepirkumu.

Preiļu filiālē aktīvi turpinās dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbi, kur SIA “Inteco Wood” veic: griestu ģipškartona montāžu, apkures radiatoru montāžu, jumta skārda elementu uzklāšanu, ēkas fasādes siltināšanas darbus. Būvdarbi norit atbilstoši SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādātajam un aktualizētajam būvprojektam, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Rem Pro”. Ik nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti aktuāli jautājumi starp pasūtītāju, būvnieku, autoruzraugu un būvuzraugu. Iespēju robežās atsevišķās sapulcēs piedalās arī sadarbības partnera Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, lai sekotu projekta ieviešanas gaitai un pārliecinātos par veikto būvdarbu atbilstību noslēgtajam līgumam.

Iepirkuma ID Nr.VIAA 2018/20ERAF RTRIT rezultātā SIA “Sentios” veic aprīkojuma piegādi dabaszinātņu kabinetu iekārtošanai Preiļu filiālē. Atbilstoši līgumu nosacījumiem piegādāts un uzstādīts jauns, moderns aprīkojums ķīmijas kabinetam, t.sk., laboratorijas galdi, skapji, velkmes skapis un mācību iekārtas.

Atkārtoti izsludināts iepirkums par mācību aprīkojuma un iekārtu piegādi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma izglītības programmu "Viesnīcu pakalpojumi" un "Miltu izstrādājumu ražošana" vajadzībām ID Nr. VIAA 2018/81 ERAF RTRI, kurš noslēgsies novembra mēnesī.

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" (RTRIT) projektu “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” Nr.8.1.3.0/16/I/012 īsteno sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

30.10.2018.