Comenius

Notikusi projekta noslēguma konference.

Š. g. 20. un 21. maijā Rīgas domes sēžu zālē Rātslaukumā 1, Rīgā notika Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta īstenotā un Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības" atbalstītā projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija", līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 noslēguma konference „Panākumu atslēga Leipcigas un Rīgas skolās: pieredze, idejas, vīzijas" , kurā piedalījās arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvji - Ludmila Ļevančuka, Jevgēnija Beznosika un Biruta Grāvīte. Noslēguma konferences programma bija iekļauta tehnikuma prezentācija par Karjeras atbalsta pasākumiem tehnikumā un labās prakses piemēri.

Leipcigas universitātes lektora vizīte Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

No 9. līdz13. februārim Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius" apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības" projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija" ietvaros Rīgā viesojās Leipcigas universitātes lektors Mikaels Broks. 11. februāri Mikaels apmeklēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kur piedalījās „Ēnu dienas” pasākumos, kā arī apmeklēja vairākas darbnīcas, lai iepazītos ar profesiju izvēli mūsu tehnikumā.

Nedēļas gaitā kopā ar Vācijas partneriem tika apspriestas skolu jauniešu karjeras izaugsmes iespējas Latvijā un Vācijā.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā viesi no Leipcigas.

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius" apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības"  projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija" ietvaros 7.un 8.oktobrī  Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā viesojās projekta partneru delegācija no  Leipcigas. Vizītes programmas ietvaros  viesi piedalījās šefpavāra Jura Dukaļska  vadītājā meistarklasē „Kulinārijas māksla", kā arī apmeklēja „Laimas" šokolādes muzeju.  Tā pat tika organizēta kopēja prezentācija par projekta norisi Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā un sasniegtajiem rezultātiem projekta ietvaros.   Pēc prezentācijas projekta partneru vidū raisījās interesanta diskusija par pieredzi, kā skolu neapmeklētības jautājums tiek risināts citās mācību iestādēs.

Projekts: „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā” („Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga”)

Projekta problēmas aktualitāte:

2011/2012. gadā atskaitīto audzēkņu skaits sasniedza 9% no kopīga audzēkņu skaita, un ka vēl lielāku problēmu skola nosauca strauji augošs kavētu stundu skaits.

Projekta mājas lapa: www.uni-leipzig.de/~schoolsuccess/

Projekta mērķis:

Šī projekta ietvaros skola aktīvi meklē risinājumi atskaitīto audzēkņu skaita samazināšanai un motivācijas paaugstināšanai audzēkņu vidē. Ņemot vērā, ka pārsvarā atskaitīto audzēkņu skaitā ir audzēkņi no sociāli nedrošam ģimenēm, skolas mērķis sniegt palīdzību šiem audzēkņiem.  

Šī projekta ietvaros skola plāno vairākas aktivitātes, kas ietver skolotāju pieredzes apmaiņa Rīgā un Leipcigā, sadarboties ar skolām ar līdzīgām problēmām  profesionāļiem no Latvijas Universitātei, pētnieciskais darbs (audzēkņu aptauja u aptaujas analīze), profesionālu darbnīcu un semināru organizēšana.

 Pieredzes apmaiņa:

Projekta tikšanās Rīgā 30. oktobrī:

 Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius" apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības" projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā" („Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga") ietvaros 30.oktobrī Valsts SIA „ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā" viesojās projekta partneri no Leipcigas pilsētas Jaunatnes, ģimenes lietu un izglītības pārvaldes, Leipcigas Keplera ģimnāzijas, Profesionālā izglītības centra 7, 16.vidusskolas, Leipcigas Universitātes, Saksijas izglītības aģentūras Leipcigas nodaļas , Rīgas pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Ziemeļvalstu ģimnāzijas. Viesi tika iepazīstināti ar skolu, kā arī aicināti uz diskusiju par izglītojamo motivēšanas iespējām.

 Projekta tikšanās Leipcigā 2-6.12.2013

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius" apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības"  projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā" („Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga") ietvaros 2-6. decembrī angļu valodas skolotāja Jevgēņija Beznosika ar atbildes vizīti viesojas Leipcigā. Projekta ietvaros skolotāja iepazinās ar vācu izglītības sistēmu un apmeklēja Leipcigas Keplera ģimnāziju, Profesionālā izglītības centru 7, 16.vidusskolu, Leipcigas Universitāti ar mācību vizīti, kura mērķis bija mācības motivācijas paaugstināšana skolēnu vidē. Vizītes laikā bija apmeklētas lekcijas saistībā ar skolas neapmeklētību, vecāku iesaistīšanu mācību procesā, kā arī bija  apspriesti plāni par turpmāko sadarbību.

Projekta tikšanās Leipcigā 11-14.03.2014

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius" apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības" projekta „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā" („Schulerfolg sichern in Leipzig und Riga") ietvaros 11-14 martā direktores vietniece Ludmila Ļevančuka ar atbildes vizīti apmeklēja Leipcigu, kas galvenais mērķis bija lasīšanas prasmes popularizācija un attīstība audzēkņu vidē. Vizītes gaitā partneri apmeklēja grāmatu gadatirgu. Vizītes noslēguma skolas bibliotēka notika diskusija par lasīšanas lomu mācību motivācijas paaugstināšanā.

 Pētīšana

PIKC Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"  veic pasākumu kompleksu izglītojamo karjeras izglītības attīstībās jomā, lai veicinātu izglītojamo motivāciju profesionālajai izaugsmei, pilnveidei un mūžizglītībai, attīstītu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un darba devējiem.

Veicot izglītojamo aptauju (aptaujāti – 788 izglītojamie, no tiem 319 pirmā kursa izglītojamie), tika konstatēts, ka izglītojamo rīcībā nav bijusi pietiekama informācija par tālākas izglītības iespējām, profesionālās izglītības programmām, profesijām un nākotnes perspektīvām, par vispārizglītojošo mācību priekšmetu nozīmi profesijas apguvē, par atšķirību starp profesionālo izglītības iestādi un vispārizglītojošo izglītības iestādi. Informāciju par profesijām izglītojamie visvairāk saņēmuši no draugiem, radiniekiem vai internetā, nevis pamatskolā vai vispārizglītojošajā skolā.

Daudziem izglītojamiem nav reālā priekšstata par izvēlētās profesijas specifiku. Izglītojamajiem ir grūti novērtēt savas spējas, bet vairāki izglītojamie tikai prakses laikā apzinās, ka ir izdarījuši nepareizu izvēli.  Izglītojamie nav apguvuši novērtēšanas un karjeras plānošanas iemaņas, bieži vien nav motivēti mācīties un uzlabot sekmes. Daudziem izglītojamajiem, īpaši 1.kursa izglītojamajiem, ir nepietiekams zināšanu līmenis,  kas rāda grūtības mācību vielas un profesiju apguvē.

Vairākiem izglītojamajiem ir mācību motivācijas trūkums, komunikācijas prasmju trūkums, grūtības sadarboties ar pedagogiem un darba devējiem, kā arī sastrādāties ar citiem cilvēkiem, ētisko un tikumisko normu trūkums, psiholoģiskās un sociālās palīdzības un atbalsta trūkums un daudzas citas problēmas.

Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija

Šogad augustā jau apritēs gads, kopš Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālās partnerības" projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija".

Skolu neapmeklētībai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu turpmāko iekļaušanos darba tirgū un savas dzīves kvalitātes nodrošināšanu, tas ietekmē arī sabiedrības labklājību un attīstību kopumā. Pastāv dažādi iemesli, kāpēc audzēknis kavē mācību procesu vai izlemj neturpināt mācības. Situācija atšķiras dažādās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc svarīga ir pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēru apzināšana un kopīgu risinājumu meklēšana.

Projekta partneri no Vācijas ir City of Leipzig (Germany), Department for Young People, Family and Education, Johannes-Kepler Grammar School Leipzig, Vocational School for Electrical Engineering No 7 Leipzig, 16 Secondary School Leipzig, University of Leipzig - Unit School Pedagogy/ School Development Research un Saxonian Educational Agency, Regional Office Leipzig.

Projekta partneri no Latvijas ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas Teikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums" un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Partnerattiecību galvenais mērķis ir dažādo projekta dalībnieku sadarbības izveide un stiprināšana ar nolūku novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī jaunu inovatīvu stratēģiju attīstīšana, lai mazinātu priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaitu, izmantojot skolu pieredzi un Leipcigas un Rīgas universitāšu zinātniskās atziņas. Ņemot vērā projekta dalībnieku līdzšinējo pieredzi, projekta ietvaros tiks strādāts pie vairākām apakštēmām – skolas un ģimenes sadarbība, skolēnu lasītprasmes (vienas no pamatkompetencēm) veicināšana, skolēnu interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana skolā pēc mācībām, skolēnu karjeras izglītība un izvēle (profesionālā orientācija), atbalsta sistēmas skolās, skolotāju izglītība un tālākizglītība.

Projekta ietvaros tiks organizēti trīs darba semināri katrā dalībvalstī  un izstrādāta stratēģija, kā mazināt mācības pārtraukušo un biežu skolas kavētāju skaitu. Stratēģija tiks izstrādāta, balstoties uz partneru jau esošās pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu, pamatojot to teorētiski un sniedzot informāciju kā izdales materiālus skolotājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Šobrīd jau ir notikuši divi semināri Leipcigā un viens Rīgā, un projektā iesaistītie partneri jau var salīdzināt pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai un jaunu instrumentu izmēģināšanu. Partneri regulāri sazinās un savstarpēji apmainās ar informāciju un mēģina īstenot kolēģu pieredzi pie sevis.

Ar projektā gūtajām atziņām, secinājumiem un izstrādātajiem materiāliem tiks iepazīstinātas izglītības iestādes, tās būs atrodamas interneta vietnēs, tai skaitā projekta mājalapā: www.school-success.net un European Shared Treasures, kā arī publiskoti ar izglītību saistītos preses izdevumos un portālos.

Informācija: Projekta vadītāja – Lāsma Lancmane t. 67026876, Projekta asistente – Lolita Meža t. 67037955.

Projekts ”Removing the borders with the mystic stories”

Valsts SIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” īsteno Mūžizglītības programmas  Comenius sektorālās programmas projektu Nr.2010-1-TR1-001406-161126       
”Removing the borders with the mystic stories”
Projekta īstenošanas laiks  06.2010-06.2012
Plānotās aktivitātes-izglītojamo un pedagogu mobilitāte 2011.gada oktobris un 2012. gada marts              


COMENIUS projekta 
„Removing the borders with the mystic stories” Nr.2010-1-TR1-COM06-161126
Dalībnieku atlases konkurss

Comenius projekta dalībnieku atlases konkursa reglaments - Comenius_konkurss_reglaments.pdf