Ekotūrisma speciālists 1.5 g.

Ekotūrisma speciālists 1.5 g.

Iegūstamā kvalifikācija Ekotūrisma speciālists
Profesionālās izglītības programma Tūrisma pakalpojumi
Mācību ilgums 1,5  gadi
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Praktiskās mācības  300 stundas
Kvalifikācijas prakse  560 stundas
Prakse  Tūrisma nozares uzņēmumos

Galvenie mācību priekšmeti:

  • Ekotūrisma biznesa pamati
  • Ekotehnoloģijas
  • Kultūrvide un objekti ekotūrisma
  • Saskarsme
  • Svešvalodas
  • Tūrisma ģeogrāfija

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297, Preiļos 65381291 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv

Iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

 

Iespējas pēc skolas

- Strādāt tūrisma nozarē

- Turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs


- Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju uzņēmumos, kursos un semināros