Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4 g.

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 4 g.

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas produktu tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Ievads specialitātē;
 • Mikrobioloģija, sanitārija un higiēna;
 • Profesionālā tehniskā grafika;
 • Miltu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Piena produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Gaļas produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Zivju produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Dzērienu ražošanas tehnoloģija un iekārtas;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Profesionālās datorprogrammas.

Programmas apraksts un darba iespējas

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis patstāvīgi plāno, organizē un izpilda darbu kādā no pārtikas produktu ražošanas posmiem, pārzina reglamentētās prasības nozarē un pārtikas higiēnā, pārzina riska analīzes principus kritiskajos kontroles punktos, ievēro tos tiešo pienākumu pildīšanā, uzrauga to izpildi un nodrošina nepieciešamo uzskaiti attiecīgajā ražošanas posmā, darba procesā sadarbojas ar citiem speciālistiem.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; A/S "Latgales piens"; SIA Rīgas Piensaimnieks; SIA BLB Grupa; SIA''Lāči''; SIA Liepkalni; SIA''Ādažu kukulītis''; SIA "Iļģuciema beķereja".

Reflektantu iesniedzamie dokumenti (K)

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm) ;
   * pases vai dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Stājoties Interjera dizaina izglītības programmā tiek noteikts iestājpārbaudījums (krāsu mācībā un kompozīcijā).

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;
•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67575580, 67147583, 67286297 vai rakstot uz epastu rtrit@rtrit.lv