Uzņēmuma pārskati

RTRIT pārskats par 2015. gadu

Uzņēmuma gada pārskats par 2015. gadu

Uzņemuma gada parskats 2015.pdf

Pielikums "Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi"

skaidrojumi 2015 GP NSI.pdf

Pielikums "Pielikums pie bilances"

Skaidrojumi 2015 GP PPB.pdf

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nod audit direkt stradaj GP 2015.pdf

Publiskais pārskats par 2015. gadu

Publiskais Parskats 2015g.pdf

RTRIT pārskats par 2014. gadu

Publiskais pārskats par 2014. gadu

Pub parskats 2014 RTRIT.pdf

Publiskais gada pārskats par 2014. gadu

RTRIT Parskats 2014.pdf

Pielikums pie bilances 2014. gads

RTRIT Pielikums 2014 GP.pdf

RTRIT pārskats par 2013. gadu

Publiskais pārskats par 2013. gadu

Publiskais parskats par 2013 gadu.pdf

RPRV pārskats par 2012. gadu

Peļņas un zaudējuma aprēķins

Pelna zaudejumi 2012.pdf

Publiskais pārskats par 2012.gadu

RPRV Parskats 2012 gadu.pdf

RPRV pārskats par 2011.gadu

PARSKATS 2011 RPRV.pdf

RPRV pārskats par 2010.gadu

PARSKATS 2010 RPRV.pdf

RTTS pārskats par 2010.gadu

PARSKATS 2010 RTTS.pdf


Izpildot 2009.gada 30.jūnija Ministru prezidenta rezolūciju Nr.111-1/99 VSIA „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola” sniedz informāciju par budžeta izdevumiem.

Izdevumu veids  (EKK kods) Finansējuma apjoms (Ls)
  2007. g. budžeta izpilde Ls 2008. g. budžeta izpilde Ls 2009.g. budžeta izpilde Ls 2010.g. budžeta izpilde Ls
Atalgojums (EKK1100) 503907 610565 484775 457723
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas(EKK1200) 100086 161026 116567 107098
Komandējumi (EKK2100) 12988 2338 224    
Sakaru pakalpojumi (EKK2210) 5909 5695 4763 4101
Remontdarbi un uzturēšana (EKK2240) 99037 96084 17954 12689
Telpu īre / noma (EKK2261)        
Maksa Ls par 1 m2, ja telpas tiek nomātas        
Auto noma / iegāde (EKK2262+EKK5231)   409 75  
Degviela (EKK2322) 1693 3779 1969 1108
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai (EKK2231) 58   100 114
Informācija par iestādes rīcībā esošajām automašīnām
Marka, modelis Iegādes gads Norādīt nomā vai īpašumā
OPEL COMBO 2004 Īpašumā
RENAULT MASTER 2007 Īpašumā

EKK koda skaidrojumu, kas atbilst Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, norāda zem tabulas, vai citā sabiedrībā uztveramā veidā EKK1100 - norāda darbinieka mēneša amatalgu, piemaksas un prēmijas. Mēneša amatalgu uzskaita visiem iestādes personāla sarakstos esošajiem darbiniekiem, kā arī citām fiziskajām personām (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas)) EKK1200 - Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas EKK2100 – Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni EKK2210 - Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi EKK2240 – uzskaita visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumus par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumus par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumus par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš EKK2261 - Ēku, telpu īre un noma EKK2262+EKK5231 - uzskaita izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi EKK2231 – uzskaita iestādes administratīvos izdevumus oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumus (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumus (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)