A+
a-

Normatīvie dokumenti izglītojamiem

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IZGLĪTOJAMAJIEM

Iekšējās_kārtības_noteikumi_izglītojamajiem_1-4-102_13092017.pdf

DARBA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA MĀCĪBU KABINETĀ

Darba_drosibas_noteikumi_macibu_kabinetā_2017

Drošības noteikumi sporta nodarbībās, sacensībās un sporta pasākumos izglītojamajiem

Drošības_noteikumi_audzēkņiem_sportā_1-4-109_12102017.pdf

DIENESTA VIESNĪCAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

DV_Iekšējās_kārtības_noteikumi_1-4-101_13092017.pdf

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PRAKTISKO MĀCĪBU VADĪTĀJAM/SKOLOTĀJAM UN IZGLĪTOJAMIEM MĀCĪBU DARBNĪCĀS

Iekšējie kārtības not darbnīcās_1-4-117_29122017.pdf

Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuālā_mācību_plāna_akadēmiskā_atvaļinājuma_piešķiršanas_noteikumi_1-4-17_18092013.pdf

STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

Stipendiju_pieskirsanas_nolikums_01092019.pdf

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS

Izglītojamo_pašpārvaldes_reglaments_1-4-12_18092013

Personu uzņemšanas kārtība valsts budžeta un Eiropas Savienības fonda finansētās izglītības programmās 2018./2019. mācību gadā

Uznemšanas_kārtība_2018.pdf

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas noteikumi

Macibu_sasniegumu_vertesana_270318.pdf

Noteikumi par izglītojamo un neseno absolventu atlases kārtību dalībai mobilitātēs

Noteikumu par izglitojamo un absolventu atlasi mobilitatem