Uzņemšana ESF finansētās profesionālās izglītības programmās

Reflektantu vasaras uzņemšana!

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī

Izglītības programma

Kvalifikācija

Māc. val.

Iepriekš. Izgl. (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Ēdināšanas pakalpojumi                

Pavārs

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Ēdināšanas pakalpojumi (Preiļi)         

Pavārs

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Ēdināšanas pakalpojumi             

Konditors

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Frizieru pakalpojumi

Frizieris

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1

Frizieru pakalpojumi (Preiļi)

Frizieris

L

9, 12 (no 17 gadu vecuma)

1


Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 • 4 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)

 

Dokumentu pieņemšana no 2017. gada 12. jūnija līdz 2017. gada 11. augustam, darba dienās no 9:00 līdz 17:00

 • Nīcgales ielā 26, Rīgā;
 • Marijas ielā 4, Rīgā;
 • Sporta ielā 1, Preiļos.

Telefons: 67795554; e-pasts uzziņām: rtrit@rtrit.lv

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas. 


Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums,
 • Tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).

Uzņemšanas kārtība

Personu uzņemšanas kārtība valsts budžeta nu Eiropas Savienības Struktūrfonda finansētās izglītības programmās 2017./2018.mācību gadam.

Uznemsanas Kartiba 2017.pdf